Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinsbekk, Silje
dc.contributor.authorSandoval, Benjamin Andersen
dc.contributor.authorHustad, Tora Margrethe
dc.contributor.authorBrennhaugen, Ida Maria
dc.date.accessioned2021-09-13T16:20:02Z
dc.date.available2021-09-13T16:20:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:65731347:9904063
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776100
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn. Spiseforstyrrelser gir betydelig og varig redusert helse hos barn og ungdom. Det er derfor stort behov for effektive forebyggings- og behandlingsmetoder, men det finnes per dags dato ingen oversikt over systematiske oversikter som undersøker dette. Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å sammenfatte og evaluere effekten av denne typen intervensjoner på barn og unge for å underbygge evidensbasert beslutningstaking helsevesenet. Metode. Vi inkluderte systematiske oversiktsartikler som evaluerer forebyggende tiltak eller behandlingsmetoder for barn og unge med, eller i risiko for å utvikle, spiseforstyrrelser. Funnene ble beskrevet deskriptivt, og tilliten til effektestimatene ble vurdert med GRADE. Resultat. Dokumentasjonsgrunnlaget bygger på 37 sammenlikninger hentet fra seks systematiske oversiktsartikler. For de fleste intervensjonene er tilliten til effektestimatene lav til svært lav. Evidens av lav til moderat sikkerhet tyder på at enkelte forebyggingstiltak kan redusere risikofaktorer som er forbundet med utvikling av spiseforstyrrelser. Evidens av lav sikkerhet indikerer at familieterapi er mer effektivt enn individualterapi for behandling av anoreksi og bulimi. CBT-ED og internettbasert selvhjelp har muligens effekt på overspisingslidelse. Til tross for dokumentasjonsgrunnlag av lav kvalitet, blir en betydelig andel av pasientene friske uavhengig av behandlingstilnærming. Konklusjon. Få studier fokuserer utelukkende på barn og unge, og forskningen er preget av lav metodologisk kvalitet. Det er derfor vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det er behov for ytterligere forskning for å sikre økt tillit til effekten av behandling og forebygging av spiseforstyrrelser hos barn og unge.
dc.description.abstractAbstract Background. Eating disorders (EDs) have severe health consequences for children and adolescents. The need for effective preventive interventions and treatments is therefore salient, but an overview of systematic reviews examining the effectiveness of interventions in childhood and adolescence is lacking. The present work thus aims to summarize and evaluate the effects of such interventions to inform policy makers and healthcare providers. Methods. We searched for systematic reviews evaluating any preventive or treatment interventions targeting children and adolescents with or at risk of developing eating disorders. We reported the findings descriptively and assessed the certainty of the evidence using the GRADE approach. Results. A total of 37 comparisons were extracted from six systematic reviews. For most interventions, the certainty of the evidence is very low or low. Low to moderate certainty evidence suggests that some preventive approaches may reduce risk factors associated with the development of EDs. Low certainty evidence indicates that family therapy might be favoured over individual therapy for anorexia nervosa and bulimia nervosa. For binge eating disorder, CBT-ED and internet-based semi-structured self-help might be appropriate treatments. Despite the overall low-certainty evidence, a substantial amount of ED patients achieved remission after a wide range of treatments. Conclusions. There is a lack of studies focusing exclusively on child and adolescent populations, and the research is characterized by low methodological quality, making it difficult to draw definite conclusions. Further research is warranted to ensure high-quality evidence in the ED field for children and adolescents.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffects of interventions for eating disorders in children and adolescents: An overview of systematic reviews
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel