Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjøberg, Britt-Marie Drottz
dc.contributor.authorEliassen, Lisa Skånland
dc.date.accessioned2021-09-13T16:19:36Z
dc.date.available2021-09-13T16:19:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:65731347:9919991
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776085
dc.description.abstractStudier viser at dobbelt så mange kvinner som menn blir diagnostisert med depresjon. Denne oppgaven ser på begrepet metaemosjon, og undersøker om det kan brukes som en forståelsesramme for hvorfor det er slik. For å kunne gjøre dette vil oppgaven først undersøke hva som ligger i det relativt nye begrepet metaemosjon. Begrepet ble utviklet av Gottman, Katz og Hooven i 1997 og definert som «emosjoner om emosjoner». Senere tids forskning har plassert begrepet i en metakognitiv modell, og oppgaven drøfter validiteten av dette, samt drøfter hva en emosjon om en emosjon egentlig betyr teoretisk. Det viser seg at metaemosjonsbegrepet per dags dato ikke er stødig nok i seg selv til å kunne forklare en diskrepans i depresjon, da det mangler en egen modell, og vanskelig lar seg operasjonalisere. Alternative modeller som kan hevdes å forklare det samme fenomenet blir presentert, herunder den biokulturelle modellen som beskriver hvordan vi kan ha ulike subjektive opplevelser av en og samme emosjon. Oppgaven reflekterer deretter omkring hvordan en kan forstå diskrepansen i diagnostisert depresjon mellom kvinner og menn, ved å heller ta i bruk noe av kunnskapen som kommer med forskningen på det nye begrepet metaemosjon. Blant annet hvordan kultur og normer påvirker våre subjektive opplevelser av en emosjon. Dette fordi uavhengig av om det viser seg at begrepet i seg selv ikke kan forklare noe før det har en egen modell, og kan operasjonaliseres, er det likevel på tide at en utforsker diagnosekriteriene for depresjon, og hvorvidt de er for mye rettet mot kulturbestemte «kvinnelige» symptomer på depresjon eller ikke. Nøkkelord: metaemosjoner, metakognisjoner, emosjonsmodeller, kjønnsdiskrepans i depresjon, subjektiv opplevelse.
dc.description.abstractResearch has shown that twice as many woman than men are being diagnosed with depression. This thesis will explore the new concept meta-emotion, and whether it can be used to understand the above mentioned phenomenon. To be able to do this the paper will provide an examination of the relatively novel term. The term was developed by Gottman, Katz and Hooven in 1997 who defined it as «emotions about emotions». Later research has placed the term meta-emotion in a metacognitive model, the paper reflects on the validity of this, and looks into what an emotion about an emotion really means theoretically. It turns out that the term meta-emotion to date is insufficiently modelled and difficult to operationalize. Alternative models that on can claim explain the same phenomenon will be presented, including the biocultural model of emotion that offers an explanation of how one can have different subjective experiences of the same emotion. The thesis then reflects on how one can understand the discrepancy in diagnosted depression between women and men, by utilizing some of the knowledge that comes with the research on the new concept of meta-emotion. For one thing how culture and norms affect our subjective experience of an emotion. This is because regardless of whether it turns out that the concept itself cannot explain the difference until it has its own model, and can be operationalized, it is still time to explore the diagnostic criteria for depression, and whether they are too much aimed at culturally construed «female» symptoms of depression or not. Keywords: meta-emotions, metacognition, emotion models, gender discrepancy in depression, subjective experience.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMetaemosjoner - et nytt og nyttig begrep? Kan begrepet metaemosjoner brukes som forståelsesramme for hvorfor flere kvinner enn menn blir diagnostisert med depresjon?»
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel