Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolem, Stian
dc.contributor.advisorLangvik, Eva
dc.contributor.authorThoresen, Ida Haugland
dc.contributor.authorEngesæth, Charlotte
dc.date.accessioned2021-09-13T16:19:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:65731347:9955029
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776083
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractVed Nidaros DPS startet de i 2019 med utprøving av intensiv poliklinisk traumebehandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Den intensive behandlingen gikk over åtte dager og inkluderte Prolonged Exposure (PE) og Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). I tillegg var fysisk aktivitet, psykoedukasjon (utover det som vanligvis er inkludert i PE) og terapeutrotasjon en del av behandlingen. Formålet med denne hovedoppgaven var å utforske pasientopplevelsen av dette behandlingsopplegget. Oppgaven er basert på åtte intervjuer med pasienter som nylig hadde gjennomgått den intensive traumebehandlingen, og datamaterialet ble analysert med tematisk analyse. Analyseprosessen resulterte i fem temaer, to av disse med undertema. Det første temaet, «Jævlig, men verdt det» viser til at pasientene opplevde behandlingen som svært krevende og vanskelig å gjennomføre, men at de samtidig også satt igjen med en opplevelse av bedring, og nyttig kunnskap og verktøy de kunne bruke videre. Temaene «Fysisk aktivitet som nødvendig pause fra mentalt maraton» og «Opplevelse av fellesskap i et intensivt behandlingsløp» omhandler faktorer som var avgjørende for en positiv behandlingsopplevelse og for gjennomføring av behandlingen. Det overordnede temaet «Terapeutrotasjon gir kontinuerlig trykk» viser til at pasientene opplevde at terapeutrotasjon bidro til nye perspektiv og relasjonelle erfaringer, og gjorde det enklere for pasientene å gjennomføre eksponeringen. Resultatene fra analysene tyder videre på at behandlingsløpet opplevdes som en enhet for informantene, der det ikke var lett å skille de ulike delene av behandlingen fra hverandre, og er essensen i temaet «Helheten er mer enn summen av delene». Denne studien bidrar med et pasientperspektiv som er viktig i utprøving av ny behandling. Til tross for studiens begrensninger, blant annet i form av redusert antall informanter som følge av covid-19-utbruddet, gir resultatene indikasjoner på at intensivbehandling kan være et godt alternativ til eksisterende former for traumefokusert terapi. Nøkkelord: Pasientperspektiv, intensivbehandling, PTSD, terapeutrotasjon, tematisk analyse, fysisk aktivitet, fellesskap, oppfølging.
dc.description.abstractIn 2019, Nidaros DPS (District Psychiatric Centre) started testing an intensive, trauma focused, outpatient treatment for Post-traumatic stress disorder (PTSD). The duration of the intensive treatment program was eight days and included Prolonged Exposure therapy (PE) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Also included in the treatment program were physical activity, psychoeducation, and therapist rotation. The aim of this study was to explore patients’ experience with the treatment program. The study is based on eight interviews with patients who recently completed the treatment, and the data material was analysed using thematic analysis. Five major themes were identified, two of these with subthemes. The first major theme, “Terrible but worth it”, is related to patients’ impression of the treatment as very demanding. At the same time, they felt that their symptoms had decreased after treatment and that they were left with useful knowledge and specific tools for further recovery. The themes “Physical activity as a necessary break from a mental marathon” and “Sense of unity in an intensive treatment program” concern factors that were decisive for a positive treatment experience and for the completion of the treatment. The major theme “Therapist rotation gives a continuous pressure” refers to the experience of therapist rotation as contributing to new perspectives and new relational experiences, and to making exposure therapy easier to endure. Results indicate that the treatment was perceived in its entirety, where different parts were indistinguishable from each other, and this is the essence of the final major theme; “The whole is greater than the sum of its parts”. This study provides a patient perspective essential for testing new treatment programs. Despite certain limitations, such as a reduced number of informants due to the outbreak of Covid-19, this study indicates that this intensive treatment program is a viable alternative to existing trauma focused therapies. Key words: Patient perspective, intensive treatment program, PTSD, therapist rotation, thematic analysis, physical activity, sense of unity, continued support
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Selv om det er ekstremt tøft å stå i, så har jeg ikke villet vært det foruten» - Pasienters opplevelse av intensiv behandling for posttraumatisk stresslidelse
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel