Show simple item record

dc.contributor.advisorBendixen, Mons
dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen
dc.contributor.authorHolm, Maria Urdshals
dc.date.accessioned2021-09-13T16:18:40Z
dc.date.available2021-09-13T16:18:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55450544:5438418
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776056
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractGjennom de siste årene er det blitt presentert flere modeller for seksuell respons. De modellene som har vært mest fremtredende blir beskrevet som den lineære modellen og den sirkulære modellen. Det har vært uenigheter om disse modellene er gode beskrivelser for kvinner og menn sine seksuelle responser. Det har vært spesielt mye debatt omkring beskrivelsen av kvinners seksuelle responsmønster. Målet med denne studien var å undersøke hvilke av de «rådende» modellene for seksuell respons menn og kvinner opplever at best beskriver sin seksuelle respons slik de vanligvis opplever det. Videre var det et mål å undersøke om det var noen signifikante forskjeller mellom de som valgte ulike modeller når det kom til seksuelle motivasjonsfaktorer, vektlegging av kontekstuelle faktorer, forhold til egen seksualitet, forhold til partner og sosioseksualitet. Det ble gjennomført en tverrsnittstudie med et ikke-klinisk utvalg av heterofile, norske menn og kvinner. Deltakerne ble rekruttert ved hjelp av snøballutvelgelse. De svarte på en nettbasert survey hvor de ble presentert med skriftlige beskrivelser av ulike modeller for seksuell respons. I tillegg svarte de på spørsmål knyttet til seksuell motivasjon, forhold til egen seksualitet, forhold til partner, påvirkning av kontekstuelle faktorer og sosioseksualitet. Totalt svarte 904 personer på skjema. Etter ekskludering på bakgrunn av legning, kjønn og responser som ble vurdert som useriøse gjensto 835 respondenter – 527 kvinner (63,1 %) og 308 menn (36,9 %). Resultatene viste, som predikert, at det var en moderat assosiasjon mellom valg av modell og kjønn. Flere menn enn kvinner valgte den lineære modellen, og flere kvinner enn menn valgte den fullstendige Basson-modellen. De som valgte den fullstendige Basson-modellen rapporterte at de i større grad opplever plikt/press som en motivasjonsfaktor for samleie, mens den lineære gruppen i større grad opplever nytelse som en motivasjonsfaktor. Videre var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det kom til seksuell selvtillit, seksuell engstelse, seksuell tristhet, seksuell tilfredshet og forholdskvalitet. Dette kan tolkes som at både den lineære modellen og den fullstendige Basson-modellen er «sunne» og normale responsmønstre.
dc.description.abstractOver the past years, several models of sexual response have been introduced. The two models that have been the most prominent are known as the linear model and the circular model. There have been several disagreements on whether or not these models are satisfactory descriptions of men and women's sexual responses. Especially, there has been much debate about the description of women's sexual response patterns. The aim of this study was to examine which of these models best fits men and women's own perception of their sexual response. Furthermore, another aim was to investigate any potential significant differences between the groups that identified with different models regarding sexual motivation, sexual context, one's own sexuality, relationships with partners and sociosexuality. There was conducted a crossectional study with a non-clinical sample of heterosexual men and women in Norway. The participants were recruited through a snowball selection They completed an Internet-based survey where they got introduced to written descriptions of different models on sexual response. In addition, they answered questions relating to sexual motivation, one's own sexuality, relationships with partners, sexual context and sociosexuality. In total, 904 participants completed the survey. A total number of 835 participants, 527 women (63.1%) and 308 men (36.9%), were recognized as valid participants after an exclusion based on sexual orientation, gender and survey responses. The results exposed, as predicted, that there was a moderate association between gender and preferred model. The majority of participants that chose the linear model were men, and more women chose the composite Basson-model. Participants who chose the composite Basson-model admitted to experiencing a duty/pressure as a motivator for sexual intercourse, while the group aligning with the linear model finds pleasure as a stronger motivator. Moreover, there were no significant differences between the two groups for each model when it came to sexual confidence, sexual distress, sexual sadness, sexual satisfaction, and the quality of relationships. These results lead to a possible interpretation of both the linear model and the complete Basson-model as “healthy” and normal patterns of sexual response.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksuelle responsmønstre hos kvinner og menn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record