Show simple item record

dc.contributor.advisorSigmundsson, Hermundur
dc.contributor.advisorEriksen, Adrian D.
dc.contributor.authorElnes, Magdalena
dc.date.accessioned2021-09-13T16:18:37Z
dc.date.available2021-09-13T16:18:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55448216:3505668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776054
dc.descriptionFull text available on 2060-06-23
dc.description.abstractEttersom forskning på opplevelsen av "flyt" omhandler i hovedsak fritidsaktiviteter, er det også viktig å forstå hvordan det fungerer i arbeids-relatert kontekst, spesielt med tanke på at flyt assosieres med læring, motivasjon, samt trivsel. Målet med studien var å utforske flyt i arbeidskontekst ved bruk av "pågangsmot" og "lidenskap", med fokus på kjønnsforskjeller. Utvalget besto av 209 deltakere, derav 158 kvinner, og 51 menn. Hver deltaker ble testet for pågangsmot: Grit-S, lidenskap: Passion for Achievement Scale, og flyt: Dispositional Flow Scale 2. Analysen besto av deskriptiv statistikk og uavhengig t-test for å undersøke kjønnsforskjeller. Forholdet mellom konseptene ble utforsket ved bruk av Pearsons korrelasjon, og hierarkisk regresjon, som ble gjennomført på det totale utvalget, deretter individuelt for kvinner og menn, hvor det i tillegg ble kontrollert for demografiske variabler. Resultatene viste signifikante kjønnsforskjeller i lidenskap, flyt, og F7 - "tap av selv-bevissthet", hvor menn skåret i gjennomsnitt høyere. Moderate korrelasjoner ble rapportert, og videre analyser visste både likheter og forskjeller i konseptenes relasjon til de individuelle kjennetegn av flyt. Regresjonsanalysen viste at frekvensen av opplevd flyt kan bli predikert av både pågangsmot og lidenskap. Kjønnforskjeller ble funnet i disse forholdene, og indikerte en større sammenheng mellom pågangsmot og flyt hos kvinner, men lidenskap og flyt hos menn. Mulige forklaringer, begrensninger, og anbefalinger for fremtidig forskning ble presentert og diskutert, basert på resultatene.
dc.description.abstractBecause the "flow" experience is mostly investigated within leisure activities, it is important to understand its functionality in a work context as well, based on its associations to learning, motivation, and well-being. Thus, the study aimed at the exploration of flow in work related activities, through grit and passion, as well as gender differences. The sample consisted of 209 participants in total, and included 158 females, and 51 males. Each participant was tested for Grit-S, Passion for Achievement Scale, and the Dispositional Flow Scale 2. The analysis included descriptive statistics, and independent samples t-tests for the examination of gender differences. The relationships between the concepts were tested through Pearson's correlation and hierarchical regression analyses, and were performed on the total sample, female sample, and male sample, additionally controlling for demographic variables. The results showed significant gender differences in passion, flow, and one flow characteristic (F7 - Loss of self-consciousness), with males having higher scores on average. Moderate correlations were found between the concepts of interest, and further analyses revealed both differences and similarities in the concepts relations to flow characteristics. The regression analyses demonstrated that the frequency of the flow experience can be predicted by grit and passion. However, gender differences indicated that the relationship between grit and flow was stronger among females, whereas the relationship between passion and flow was stronger among males. Possible explanations for these relationships, limitations and implications for future research were presented and discussed, based on the results.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring Flow through Grit and Passion: Investigating the flow experience in work-related activities, with regard to gender differences
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record