Show simple item record

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.authorJensen, Anniken
dc.date.accessioned2021-09-13T16:17:35Z
dc.date.available2021-09-13T16:17:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55449360:34513289
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776020
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractArbeidsrelatert vold i psykiatriske sykehus er et globalt problem og relateres til negative helsekonsekvenser. Studien har som formål å undersøke hvordan et sikkert arbeidsmiljø skapes og hva som er utfordringene med å skape et sikkert arbeidsmiljø i psykiatriske sykehus. Dette undersøkes ved å sammenlikne med sikkerhetsteorier fra industri, forskning på robuste organisasjoner og robuste team. Studien er basert på seks semistrukturerte intervju med ansatte i et psykiatrisk sykehus. Gjennom tematisk analyse avdekker studien hovedtema sikkerhetsrutiner, forebygging, teknologiske verktøy, bemanning, ledelsen, kompetanseheving og trening, og teamegenskaper som alle har en sikkerhetsfremmende eller sikkerhetshemmende effekt. Det argumenteres for at organisasjonen bør anvende en systemtilnærming til feil fremfor en persontilnærming, og bør anvende tilnærmingen til Safety-I i kombinasjon med Safety-II. Videre sees det at organisasjonen har likhetstrekk med robuste organisasjoner fordi de blant annet opprettholder et høyt og bevisst sikkerhetsfokus i skiftende omgivelser, har få ulykker, og justerer menneskelig atferd i henhold til omgivelsene for å avdekke, forebygge eller håndtere risikosituasjoner. Funnene peker spesielt mot teamegenskaper som er med på å styrke påliteligheten i organisasjonen, men viser også til teamegenskaper som kan gjøre det utfordrende å opptre sikkert. Organisasjonen anbefales derfor å fokusere på å gi en dypere forståelse av hvilken betydning teamegenskaper og hvordan teamdynamikk påvirker sikkerheten. Det er foreslått teamtreninger for å ytterligere øke påliteligheten i sykehuset og for å oppnå robuste team. Det oppfordres til videre forskning for å forstå samspillet mellom teamegenskaper og teamdynamikk, og hvordan dette kan fremme eller hemme sikkerheten i psykiatriske sykehus.
dc.description.abstractWork-related violence in psychiatric hospitals is a global problem and is related to negative health consequences. The study aims to investigate how a safe work environment is created and what the challenges are of creating a safe work environment in psychiatric hospitals. This is investigated by comparing industry safety theories, research on high reliability organizations and high reliability teams. The study is based on six semi-structured interviews with staff in a psychiatric hospital. Through thematic analysis, the study reveals the main theme of security routines, prevention, technological tools, staffing, management, skills enhancement and training, and team characteristics that all have a safety-promoting or safety-enhancing effect. It is argued that the organization should use a system approach to errors rather than a person approach, and should use a Safety-I approach in combination with Safety-II. Furthermore, it is seen that the organization has similarities to high reliability organizations because, among other things, they maintain a high and conscious focus on safety in ongoing changing environments, have few accidents, and adjust human behavior according to the surroundings to detect, prevent or manage risk situations. The findings points in particular to team characteristics that help strengthen or challenge the reliability of the organization. Therefore, the organization is recommended to focus on providing a deeper understanding of team characteristics and how team dynamics may affect safety. Team training has been proposed to further increase the reliability at the hospital and to achieve high reliability teams. Further research is needed to understand the interaction between team characteristics and team dynamics, and how this can promote or inhibit safety at psychiatric hospitals.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan skape et sikkert arbeidsmiljø i psykiatriske sykehus
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record