Show simple item record

dc.contributor.advisorSolheim, Ole
dc.contributor.authorStrand, Per Sveino
dc.date.accessioned2021-09-13T16:17:18Z
dc.date.available2021-09-13T16:17:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71800818:15184748
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776007
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn Det er uklart hvilken rolle adjuvant stråleterapi har etter komplett reseksjon (gross total resection [GTR]) av WHO grad 2 meningeomer og studiene man har tilgjengelige har motstridende funn. Målet med denne systematiske litteraturgjennomgangen var å undersøke om medisinske spesialiteter har en innvirkning på studieresultatene i litteraturen. Metode Det ble gjort en systematisk gjennomgang med søk i Medline og Embase-databasene, i tillegg til å screene alle relevante litteraturlister fra studiene. Artikler med pasienter over 18 år og med en histologisk verifisert WHO grad 2 meningeomdiagnose ble inkludert i studien. Data på medisinske spesialiteter fant man ved å bruke forfatterlisten, i tvilstilfeller tok man kontakt pr. e-post. Videre registrerte man studiedesign, median follow-up tid, inklusjonstid, antall inkluderte pasienter og hvilken WHO-klassifikasjon som ble brukt. Resultater 37 relevante studier ble inkludert etter litteraturgjennomgangen. 34 (92%) var retrospektive kohortstudier, to studier (5%) var systematiske gjennomganger og en studie (3%) var en metaanalyse. Om studiens sisteforfatter var en stråleonkolog, konkluderte studien oftere i favør av adjuvant strålebehandling og hvis en nevrokirurg var sisteforfatter konkluderte studien oftere at adjuvant stråleterapi ikke har en effekt (p=0.009). Man fant ingen signifikant sammenheng mellom studieresultat og om studien var publisert i et nevrokirurgisk eller onkologisk tidsskrift (p=0.802). Videre fant man ingen signifikant forskjell i oppfølgingstid, inklusjonstid eller antall inkluderte pasienter mellom studier som advokerte adjuvant stråleterapi og de som ikke gjorde det. Konklusjon I denne systematiske litteraturgjennomgangen fant vi at om en stråleonkolog var sisteforfatter av studien, så konkluderte studien oftere i favør av adjuvant stråleterapi etter GTR av WHO grad 2 meningeomer. Klinikere og forskere bør være oppmerksom på en mulig spesialitets-bias innen nevroonkologisk forskning.
dc.description.abstractBackground The role of adjuvant radiotherapy after gross total resection (GTR) of WHO grade 2 meningioma remains unclear, and published results are conflicting. The object of this systematic literature review was to explore if medical specialties have an impact on published results in the available literature. Method A systematic review was conducted in Embase and Medline databases, in addition to screening of all relevant bibliographies. Articles including patients aged 18 years or older, with histologically confirmed WHO grade 2 meningioma, were included. We extracted data on medical subspecialties using the author list and for the studies we registered study design, median follow-up time, the number of included patients, WHO-classification and years of study inclusion. Results 37 relevant studies were found, where 34 (92%) were retrospective cohorts, two studies (5%) were systematic reviews and 1 study (3%) was a meta-analysis. If the last author was a radiation-oncologist, the study was more likely to favor adjuvant radiotherapy, and if a neurosurgeon was last author, the study was more likely to not advocate adjuvant radiotherapy (p=0.009). There were no significant association between study result and if the journal was published in a neurosurgical or oncological journal (p=0.802). There was no significant difference in follow-up time, years of inclusion or included patients between studies favoring and not favoring adjuvant radiotherapy. Conclusions In this systematic review of the literature, we found that if a radiation oncologist was last author of the study, the study was more likely to favour adjuvant radiotherapy after gross total resection of WHO grade 2 meningioma. Clinicians and researchers should be aware of a possible genealogy bias in the neuro-oncological literature
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleIs there an impact of medical specialty on publication patterns and published results of adjuvant radiotherapy for WHO grade 2 meningiomas? A systematic review
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record