Show simple item record

dc.contributor.advisorVolløyhaug, Ingrid
dc.contributor.advisorNyhus, Maria Øyasæter
dc.contributor.advisorMathew, Seema
dc.contributor.author
dc.contributor.authorBjerkholt, Frøydis Folvik
dc.contributor.authorNyhus, Maria Øyasæter
dc.contributor.authorMathew, Seema
dc.contributor.authorVolløyhaug, Ingrid
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:59Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71800818:15773054
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775984
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålsetning: Sakte framgang i fødsel er en risikofaktor for operativ forløsning. Mindre hiatusdimensjoner er en mulig risikofaktor for sakte framgang, men sammenhengen med operativ forløsning må utforskes ytterligere. Målsetningen med denne studien var å utforske assosiasjoner mellom hiatusdimensjoner målt i graviditeten, varighet av fødselens andre stadium og forløsningsmetode. Sekundært utforsket vi korrelasjoner mellom hiatusdimensjoner og mors alder, BMI og høyde, variabler som tidligere er vist å være assosiert med forløsningsmetode. Metode: Prospektiv kohortstudie der 65 førstegangsfødende ble undersøkt i 20. svangerskapsuke og 6 måneder postpartum. Levator hiatus anteroposterior diameter og hiatusareal ble målt med 2D og 3D transperineal ultralyd. Vi sammenliknet hiatusdimensjoner mellom de som hadde normal vaginal forløsning og de som hadde operativ forløsning (vakuum eller keisersnitt) ved hjelp at t-test. Vi brukte ROC-analyse for å bestemme en grenseverdi for hiatusdimensjoner som predikerer høy risiko for operativ forløsning. Korrelasjoner mellom varighet andre stadium og hiatusdimensjoner ble analysert med Spearmans rank korrelasjon. Resultater: 56 kvinner fullførte studien. Levator hiatus anteroposterior diameter i hvile var signifikant kortere hos kvinner med operativ forløsning, 5.0 cm vs 5.7 cm, p=0.007. Vi foreslår en grenseverdi på 5.6 cm, hvilket gir sensitivitet = 0.94 og spesifisitet = 0.63 i å predikere operativ forløsning. Resultatene viser en svak signifikant negativ korrelasjon mellom varigheten av aktivt andre stadium og anteroposterior diameter i hvile, r=-0.330 (p=0.022) og ved kontraksjon, r=-0.365 (p=0.011). Mors alder, BMI, vekt, høyde eller fødselsvekt var ikke assosiert med forløsningsmetode. Konklusjon: Hos førstegangsfødende var mindre levator hiatusdiameter målt i andre trimester assosiert med økt risiko for operativ forløsning. Det trengs flere studier for å bekrefte om levator hiatusdimensjoner kan brukes til å velge ut kvinner egnet til å føde på fødestuer / grønne enheter eller til å planlegge overvåkning av kvinner med høyere risiko for vakuum og akutt keisersnitt.
dc.description.abstractObjectives: Slow progress of labour is a risk for operative delivery. Smaller hiatal dimensions is a possible risk factor for slow progress, but the association to operative delivery needs further evaluation. The aim of this study was to explore associations between hiatal dimensions antenatally and duration of 2nd stage of labour and mode of delivery. Secondarily, we aimed to explore correlations between hiatal dimensions and maternal age, BMI and height, previously known to be related to mode of delivery. Methods: Prospective cohort study of 65 primigravida examined at 20 weeks gestation and 6 months postpartum. Levator hiatal anteroposterior diameter and area were measured using 2D and 3D transperineal ultrasound. Hiatal dimensions were compared between women with normal vaginal delivery and operative delivery (vacuum or cesarean delivery) using t-test. ROC analysis was used to establish a hiatal dimension cut off to predict high risk of operative delivery. We used Spearman’s rank to explore correlations between duration of 2nd stage and hiatal dimensions. Results: 56 women completed the study. Levator hiatal antero-posterior diameter at rest was significantly shorter in women with operative delivery, 5.0 vs 5.7 cm, p=0.007. From the ROC-curve we suggest a cut of 5.6 cm, giving a sensitivity of 0.94 and a specificity of 0.63 in prediction of operative delivery. We found a weak significant inverse correlation between the active 2nd stage of labour and anteroposterior diameter at rest, r=-0.330 (p=0.022) and at contraction, r=-0.365 (p=0.011). Maternal age, BMI, height or infant birth weight were not associated with mode of delivery. Conclusions: Smaller levator hiatal diameter measured in the 2nd trimester was associated with increased risk of operative delivery in primigravida. Further studies are needed to confirm if levator hiatal dimensions can be used to select women suitable for low-risk units and plan thorough supervision during labour for women at higher risk of vacuum or emergency cesarean delivery.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAre levator hiatal dimensions in mid-pregnancy associated with mode of delivery? A pilot study of 56 primigravida
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record