Show simple item record

dc.contributor.advisorMoser, Florentin
dc.contributor.advisorDhainaut, Alvilde
dc.contributor.authorVadset, Linn Bjørnland
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:42Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:15766158
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775964
dc.description.abstractBakgrunn: Polymyalgia revmatika (PMR) og kjempecellearteritt (giant cell arteritis, GCA) er beslektede inflammatoriske tilstander med ukjent etiologi. Oftest rammes pasienter over 50 år og pasientene har forhøyede inflammasjonsmarkører. Hovedbehandling for pasienter med disse sykdommene er vanligvis glukokortikoider i nedtrapping over 1-3 år. Langtidsbruk av glukokortikoider kan gi opphav til en rekke bivirkninger. Behandlingen og nedtrapping krever derfor nøye oppfølging av lege, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital har egne prosedyrer som beskriver utredning, behandling og oppfølging for disse diagnosene. I denne studien skal det undersøkes i hvilken grad prosedyrene blir fulgt ved revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital. Metode og materiale: Dette er en retrospektiv sykehusbasert studie der pasienter kodet (ICD-10) med PMR og GCA som var i kontakt med revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital i perioden 2016-2019 ble registrert. Elektroniske pasientjournaler ble gjennomgått og det ble registrert variabler med utgangspunkt i prosedyrene, som beskriver både diagnostikk, behandling og oppfølging. Av de pasientene kodet for PMR og GCA ble henholdsvis 37 og 26 pasienter inkludert i studien. Det ble beregnet totaldose prednisolon første år med behandling på 24 PMR og 14 GCA pasienter via medikamentuttak i kjernejournal. Resultater: For PMR pasientene var det 59,5 % kvinner og 40,5 % menn, og for GCA 53,8 % kvinner og 46,2 % menn. Alder ved debut var 72 år for begge diagnosene. For GCA var det 60,9 % biopsiverifiserte diagnoser. Gjennomsnittlig og maksimal totaldose prednisolon første år med behandling var henholdsvis 3417 mg og 7500 mg for PMR, 5885 mg og 11 000 mg for ukomplisert GCA og 6417 mg og 8500 mg for komplisert GCA. Beintetthetsmåling ble utført hos 40,5 % av de med PMR, og 76,9 % av de med GCA. Calcigran forte ble vurdert eller startet opp for 83,8 % av PMR pasientene og 100 % av GCA pasientene. Konklusjon: I all hovedsak følges prosedyrene med tanke på differensialdiagnostikk, utredning, behandling og oppfølging. De fleste pasientene i denne studien fikk større totaldose prednisolon enn beregnet ut ifra foreslått nedtrappingsplan i prosedyrene.
dc.description.abstractBackground: Polymyalgia rheumatica (PMR) and giant cell arteritis (GCA) are interrelated inflammatory disorders with unknown etiology. Most often patients are over 50 years old and they have elevated markers for inflammation. Main treatment for patients with these disorders are normally glucocorticoids in a tapering regime over 1-3 years. Long-term use of glucocorticoids can give rise to several side effects. The treatment and tapering therefore demands close monitoring by a doctor, both in primary- and secondary healthcare services. The department of rheumatology at St. Olavs Hospital has its own procedures describing management, treatment and long-term monitoring for these diagnoses. In this study it will be examined to which extent the procedures are being followed by the department of rheumatology at St. Olavs Hospital. Methods and material: This is a retrospective hospital-based study, where patients coded (ICD-10) with PMR and GCA and had been in contact with the department of rheumatology at St. Olavs Hospital in the period 2016-2019 was registered. Electronical patient journals were reviewed and variables were registered based on the procedures, describing both management, treatment and long-term monitoring. Out of the patients coded for PMR and GCA 37 and 26 respectively were included in the study. Total dose of prednisolone first year of treatment was estimated in 24 patients with PMR and 14 patients with GCA, via drug dispenses in a summary care record (kjernejournal). Results: For the PMR patients there were 59.5 % women and 40.5 % men, and for GCA 53.8 % women and 46.2 % men. Age at onset of disease was 72 years for both diagnoses. For GCA there were 60.9 % biopsy verified diagnoses. Mean and maximum total dosage of prednisolon first year of treatment was respectively 3417 mg and 7500 mg for PMR, 5885 mg and 11 000 mg for uncomplicated GCA and 6417 mg and 8500 mg for complicated GCA. Bone density measurement was performed in 40.5 % of those with PMR and 76.9 % of those with GCA. Calcigran Forte (calcium and vitamin D) was considered or started in 83.8 % of the PMR patients, and 100% of the GCA patients. Conclusion: In general, the procedures are being followed in regards to differential diagnoses, management, treatment and long-term monitoring. Most patients in this study got a higher total dosage of prednisolon than estimated by the tapering table presented in the procedures.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBehandling og oppfølging av polymyalgia revmatika og kjempecellearteritt ved revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record