Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWibe, Arne
dc.contributor.advisorStornes, Tore
dc.contributor.advisorBernstein, Tor
dc.contributor.authorDragsnes, Kaisa
dc.contributor.authorSlåttelid, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:30Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:14758541
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775953
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Rektumcancer (endetarmskreft) er en vanlig kreftform i Norge, som i 2017 hadde en insidens på 1117 tilfeller. Primærbehandlingen for pasienter med lokalavansert rektumcancer er preoperativ stråleterapi, med eller uten konkomitant cellegiftsbehandling, etterfulgt av kirurgi. Denne behandlingen har ført til økt overlevelse, færre tilfeller av lokale residiv og flere sphincterbevarende operasjoner. Målet med denne studien var å kartlegge effekten av neo-radiokjemoterapi (RCT) med hensyn til TNM stadium (downstaging) og tumorstørrelse (downsizing) og å undersøke hvilke variabler som kan påvirke effekten av denne behandlingen. Materiale og Metode: Fra stråle-enheten ved Kreftklinikken kunne vi identifisere alle pasientene som hadde mottatt strålebehandling for rektumcancer i årene 2001-2019. Pasientkohorten omfattet 267 pasienter, hvor 159 var menn og 108 var kvinner. Vi gjorde en systematisk gjennomgang av journaler, radiologiske undersøkelser og operasjonsbeskrivelser. For statistiske analyser ble SPSS versjon 26 for Mac benyttet. Resultater: Etter neo-adjuvant radiokjemoterapi hadde 57% av pasientene redusert T-stadium, 47% hadde redusert N-stadium, mens 95% hadde uendret M-stadium. I gjennomsnitt krympet svulstene 2.4 cm, og hos 57% krympet svulstene fra 2 til mer enn 6 cm. Av pasienter uten metastaser før RCT hadde 59% downstaging av T-stadium, mot 45% hos de med metastaser. Konklusjoner: Vel halvparten av pasientene fikk vesentlig redusert tumordiameter og redusert T-stadium av RCT, og nær halvparten fikk redusert N-stadium. Pasienter uten metastaser hadde best effekt av den preoperative behandlingen.
dc.description.abstractAbstract: Background: Rectal cancer is a common cancer in Norway with 1117 new incidents in 2017. The primary treatment for patients presented with locally advanced rectal cancer is preoperative radiation therapy, in most cases with concomitant chemotherapy, followed by surgery. This course of treatment has led to increased survival, fewer cases of local recurrence and more sphincter preservation operations. The goal of this study was to map the effect of neo- adjuvant radiochemotherapy (RCT) in regards to TNM-status (downstaging) and tumor size (downsizing) and to investigate which variables may affect the efficacy of this treatment. Material and Method: With data collected from the radiation unit at the cancer clinic, we were able to identify all patients who had received radiation treatment for rectal cancer in the years 2001-2019. The patient cohort comprised 267 patients, of whom 159 were men and 108 were women. We performed a systematic review of records, radiological examinations, reports from the department of pathology, and surgical reports. For statistical analyses we used SPSS version 26 for Mac. Results: Following neo-adjuvant radiochemotherapy 57 % of the patients experienced reduced T-stage, 47 % reduced N-stage, while M-stage remained unchanged for 95 % of the patients. In average the tumors were reduced by 2.4 cm, and 57 % of the tumors were reduced by 2 to more than 6 cm. Of the patients who did not have metastases before RCT, 59 % achieved downstaging of T-status, compared to 45 % amongst those with metastasis. Most patients in the study responded well to neo-adjuvant RCT and experienced both downsizing and downstaging. There was no significant difference in treatment efficacy for the different variables except from M-status before RCT. Patients with metastases prior to RCT experienced less downstaging than those without. Conclusions: Approximately half of the patients achieved a significantly reduced tumor diameter and T-stage after radiochemotherapy, and near half of them experienced lower N-stage. Patients without metastasis had better effect of the preoperative treatment.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titlePreoperativ radiokjemoterapi for kreft i endetarmen for pasienter ved St.Olavs Hospital i perioden 2001-2019
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel