Show simple item record

dc.contributor.advisorMyhre, Arne Kristian
dc.contributor.advisorSteinsbekk, Aslak
dc.contributor.authorHatlevoll, Ingvild.
dc.contributor.authorDahle, Ylva.
dc.date.accessioned2021-09-13T16:16:02Z
dc.date.available2021-09-13T16:16:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:14208865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775938
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Det er mangel på informasjon om barrierer til prevensjonsbruk i den Latinamerikanske populasjonen. Målet med denne studien var å utforske helsepersonells syn på og oppfattelse av barrierer til prevensjonsbruk blant tenåringsjenter i Ecuador. Material og metode: Vi gjennomførte en kvalitativ studie ved bruk av semistrukturerte intervjuer med 12 helsearbeidere som jobber ved Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendy (HGONA) i Quito, Ecuador. Intervjuene ble tatt opp på lydopptak og senere transkribert. Dataene ble analysert ved bruk av fremgangsmåten systematisk tekstkondensering, som beskrevet av Malterud. Resultater: Ifølge helsepersonell intervjuet i studien eksisterer det flere barrierer til prevensjonsbruk blant tenåringsjenter i Ecuador. Hovedfunnene i ble kategorisert i fire tema; “Påvirkning fra tabu og sosiale normer”, “Ungdommer mangler adekvat informasjon”, “Myter og misforståelser” og “Hvem bestemmer?”. Konklusjon: I denne studien identifiserte helsepersonell tabuet seksualitet, myter og påfølgende informasjonsmangel, samt påvirkning fra foreldre og mannlig partner som de viktigste barrierene til prevensjonsbruk blant tenåringsjenter i Ecuador. For å adressere disse barrierene burde intervensjoner fokusere på å øke kunnskapen om temaet, med opplæring for foreldre og ved å øke seksualundervisning i tidlig skolealder. Vi foreslår også implementering av ungdomsvennlige helsetjenester, med spesialisert helsepersonell.
dc.description.abstractObjective: There is a lack of information about barriers to the use of contraception in the Latin American population. The aim of this study was to explore health professionals’ perception on barriers to the use of contraception among adolescent girls in Ecuador. Methods: We conducted a qualitative study using semi-structured interviews with 12 health professionals working at Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendy (HGONA) in Quito, Ecuador. The interviews were audio-recorded, and later transcribed. The data was analyzed following the approach used in systematic text condensation as described by Malterud. Results: According to health professionals, several barriers exist to the use of contraception among adolescent girls in Ecuador. The main findings were categorized in the four themes; “An influence of taboo and social norms”, “Adolescents lack adequate information”, “Myths and misconceptions” and “Who decides?”. Conclusion: This study identified the taboo of sexuality, myths and the subsequent lack of information regarding the topic, and parent- and male partner influence as the main barriers to contraceptive use among adolescent girls in Ecuador as perceived by health professionals. To address these barriers, interventions should focus on increasing the knowledge on the subject, with parent education programs and by enhancing early sexual education in schools. Further, we suggest the implementation of youth friendly services, with specially trained health professionals.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBarriers to use of contraception among adolescent girls in Quito, Ecuador - Qualitative insights from health professionals
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record