Show simple item record

dc.contributor.advisorGrunewaldt, Kristine Hermansen
dc.contributor.authorBreivik, Marianne
dc.contributor.authorLien, Anna Sandal
dc.date.accessioned2021-09-13T16:15:44Z
dc.date.available2021-09-13T16:15:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:15879093
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775931
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Mål Vårt hovedmål var å undersøke forskjeller i prestasjon på Ages and Stages Questionnarie (ASQ) og Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional (ASQ SE) mellom prematurfødte og terminfødte barn (TC) ved korrigert tre-måneder alder. Utforming Prospektiv oppfølgingsstudie. Setting   St. Olavs universitetssykehus i Trondheim, Norge. Deltakere 90 prematurt fødte barn (51 gutter, 39 jenter) med svangerskapsalder (GA) mellom 23 og 35 uker var inkluderte; 13 ekstremt premature (EP), 32 veldig premature (VP) og 45 moderat til sent premature (MLP). I tillegg til 24 friske terminfødte barn (TC), hvorav 13 gutter og 11 jenter. Barn med medfødte syndromer ble ekskludert. Metode Ved tre måneders alder ble ASQ og ASQ SE besvart av foreldre for å sammenligne utviklingsnivå mellom premature og terminfødte barn. Resultater Det var ingen signifikante forskjeller mellom hovedgruppene når vi sammenliknet ASQ-resultatene. På ASQ SE viste det seg å være en høyere totalskår i prematur-gruppen (p-verdi =0.018), noe som reflekterer utfordringer relatert til regulering av følelser og sosial atferd. EP-gruppen hadde lavest medianskår i alle ASQ-domenene i tillegg til skår lik grenseverdi mtp. grovmotorikk og finmotorikk. Det var økende andel skårer lik eller under grenseverdi i ≥ ett domene med synkende GA; 84,6% i EP-gruppen, 46,9%, i VP-gruppen, 31,1% i MLP-gruppen og 25,0% i TC-gruppen. På ASQ SE var prosentandelen av barn med totalskår over grenseverdi høyere med synkende GA. Konklusjon Når vi sammenligner prematurt og terminfødte barn ved tre måneders alder finner vi ingen forskjeller i resultatene på ASQ. På ASQ SE var det større andel av barn med atferds utfordringer i prematur-gruppen enn hos kontrollene og det var en tendens til dårligere resultater på både ASQ og ASQ SE med synkende GA. På et så tidlig stadium i utviklingen ser det ut til at ASQ og ASQ SE ikke er helt tilstrekkelig for å fastslå utviklingsforstyrrelser sikkert. Flere studier er dog nødvendig for å bekrefte eller avkrefte våre resultater.
dc.description.abstractAbstract Objectives The primary aim was to investigate differences in performance on the Ages and Stages Questionnaire (ASQ) and the Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional (ASQ SE) comparing preterm born children and term born controls (TC) at three months corrected age. Design Prospective long-term follow-up study. Setting St. Olavs University hospital in Trondheim, Norway. Participants 90 preterm born children (51 male, 39 female) with gestational age (GA) between 23 and 35 weeks were included; 13 extremely preterm (EP), 32 very preterm (VP) and 45 moderate to late preterm (MLP). Also 24 healthy TC were included (13 male and, 11 female). Children with congenital syndromes were excluded. Main outcome measures At three months age, ASQ and ASQ SE were performed to compare developmental level of preterm children vs. term born controls. Results There were no significant differences in the ASQ scores comparing the two groups. The ASQ SE showed higher total score in the preterm group (p-value = 0.018) reflecting more problems in regard of emotional and social behavior. The EP had the lowest median score on all ASQ domains, and equal to threshold score in gross and fine motor skills. There were increasing percentage of scores at or below threshold in ≥ one domains with decreasing GA; 84,6% in the EP, 46,9%, in the VP, 31,1% in the MLP and 25,0% in the TC. On the ASQ SE, the percentage of children with total scores above threshold was higher with decreasing GA. Conclusions Comparing preterm born children with TC at three months age, no significant differences on the ASQ were found. On the ASQ SE there were more behavioral problems in the preterm children and there was a tendency towards poorer results on ASQ and ASQ SE with decreasing GA. At this early age ASQ and ASQ SE might not be adequate to determine developmental delay hence further studies are necessary to confirm our results.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleIdentifying Preterm Children Prone to Developmental Delay at Three Months Corrected Age Using the Ages and Stages Questionnaire
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record