Show simple item record

dc.contributor.advisorLonnee-Hoffmann, Risa (Main Supervisor)
dc.contributor.advisorWestendorp, Josien (Co-supervisor)
dc.contributor.advisorVan Duinen, Alex (Co-supervisor)
dc.contributor.authorHoel, Sara Kathleen
dc.contributor.authorSolberg, Helene
dc.date.accessioned2021-09-13T16:15:03Z
dc.date.available2021-09-13T16:15:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:15770165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775909
dc.description.abstractBakgrunn: Sierra Leone er en av verdens fattigste land med et helsesystem utfordret av en borgerkrig fra 1991-2002 og et utbrudd av Ebola i 2014-2016. Landet har en av verdens høyeste mødre- og barnedødelighetsrater. Hensikten med denne studien er å avgjøres prevalens og beskrive bruk av prevensjonsmetoder, menstruelle plager og helsesøkende atferd blant fertile kvinner i Sierra Leone. Vi vil videre sammenligne resultater med funn fra Surgeons OverSeas Assessment of Surgical Need, SOSAS, studien i 2012 for å undersøke utvikling siden 2012, og utforske eventuelle konsekvenser av Ebola utbruddet i 2014-2016. Metode: Studien er en gjentagelse av SOSAS, en randomisert tverrsnittstudie, kluster-basert husholdningsundersøkelse utført i Sierra Leone i 2012. Innsamling av data foregikk fra oktober til november 2019 og fra februar til mars i 2020, og inkluderte 1969 husholdninger og totalt 3044 kvinner i fertil alder. Blant disse ble 1145 kvinner randomisert for dybdeintervju. Resultater: Bruk av prevensjon har økt fra 20.2% til 28.3% (95% CI 25.5-31.3) siden 2012. P-sprøyte (37.5%), p-stav (37.1%) og p-piller (22.4%) er de mest brukte metodene. Dette er de samme tre hyppigst forekommende metodene som i 2012, dog med økning i benyttelse av p-stav. Tid (24.0%) og økonomiske begrensninger (14.0%) ble nevnt som hovedårsak til at kvinner ikke brukte prevensjon. Det har vært en signifikant reduksjon av alvorlige smerter relatert til menstruelle blødninger fra 45.1% i 2012 til 11.7% i 2020. Behov for helsehjelp relatert til menstruelle problemer har økt fra 12,1% i 2012 til 15.3% i 2019/2020. Økonomi er fremdeles nevnt av over halvparten av kvinnene som den største barrieren mot å søke helsehjelp. Det har videre vært en økning på 5.4 prosentpoeng i kvinner som rapporterer frykt/ingen tiltro som årsak til hvorfor de ikke har oppsøkt helsehjelp. Bruk av tradisjonell medisin har redusert fra 6.4% i 2012 til 1.0% i 2020. Konklusjon: Bruk av prevensjon i Sierra Leone har økt signifikant siden 2012. Til tross for økt forekomst, er det enda et betraktelig uoppfylt behov for prevensjonsmidler. Det har vært en signifikant reduksjon i kvinner som lider av alvorlig smerte relatert til menstruelle blødninger. Utviklingen er sannsynlig relatert til økt bruk av prevensjon. Økonomiske begrensinger er fremdeles nevnt av halvparten som den største barrieren mot å oppsøke helsehjelp, noe som indikerer at FHCI enda ikke fullt ut dekker det reproduktive behovet. Det har vært en økning i kvinner som rapporterer frykt/ingen tiltro som en barriere mot å oppsøke helsehjelp. Dette kan indikerer en økt mistilitt til helsesystemet, mulig som følge av Ebola utbruddet. Det er behov for videre forskning for å konkludere om eller hvordan Ebola utbruddet har påvirket bruk av prevensjonsmidler, menstruelle plager eller helsesøkende atferd.
dc.description.abstractPurpose: Sierra Leone is one of the poorest countries in the world, with a health system challenged by a civil war from 1991-2002 and the Ebola viral disease crisis in 2014-2016. The country holds one of the highest maternal and neonatal mortality rates. The purpose of this study is to determine prevalence and describe the use of family planning methods, menstrual concerns and health-seeking behavior among reproductive women in Sierra Leone. We further aim to compare results with the findings from the Women's health section of the Surgeons OverSeas Assessment of Surgical Need, SOSAS, study in 2012 to examine in what way women's health has evolved since 2012 and to explore possible consequences of the Ebola outbreak in 2014-2016 Methods: This study is a repeat of the SOSAS, a randomized cross-sectional, cluster-based household survey conducted in Sierra Leone in 2012. Data was collected from October to November in 2019 and from February to March in 2020, including 1969 households and a total of 3044 females in reproductive age. Among these, 1145 females were randomly selected for an interview and included in this study. Results: Use of family planning methods has increased from 20.2% to 28.3% (95% CI 25.5-31.3) since 2012. Injectables (37.5%), implants (37.1%) and oral contraceptives (22.4%) are the most frequently used methods. These are the same most frequently reported methods in 2012, however showing an increased use of implants. Time consume (24.0%) and financial constraints (14.0%) was the main barrier to why family planning was not organized. There has been a significant reduction in severe pain related menstrual bleedings from 45.1% in 2012 to 11.7% in 2020. Need of health care due to menstrual problems has increased from 12,1% in 2012 to 15.3% in 2019/2020. Financial constraints are still mentioned by 50% as the main barrier to seek modern health care. Further, there has been an increase of 5.4 percentage points in reported fear/no trust as reason to not seek health care. Use of traditional medicine has declined from 6.4% in 2012 to 1.0% in 2020. Conclusion: Use of family planning in Sierra Leone has increased significantly since 2012. Although improvement, a considerable unmet need calls for further development. There has been a significant reduction in women suffering from severe pain in relation to menstrual bleedings. Development is likely related to the more widespread use of family planning. Moreover, are financial constraints still mentioned by fifty percent as the main barrier to seek modern healthcare, indicating that the FHCI is not yet fully covering the reproductive needs. There has been an increase in women reporting no trust/fear as a barrier to seek health care. This could indicate mistrust towards the health care system, possibly due to the Ebola outbreak. Further investigation are however needed to conclude if and how the Ebola outbreak has affected use of family planning, menstrual concerns and health seeking behavior.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFamily planning, menstrual concerns and health seeking behavior among women in Sierra Leone - A nationwide update
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record