Show simple item record

dc.contributor.advisorHarstad, Ingunn
dc.contributor.advisorShresta, Sudeep
dc.contributor.advisorDakhal, Subodh
dc.contributor.authorSterten, Ane Jonette Heggset
dc.contributor.authorStyrvold, Marte
dc.date.accessioned2021-09-13T16:14:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:39733070:15043953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775892
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et stort og økende problem i lav- og middels inntektsland, Nepal er intet unntak. Formålet med studien har vært å samle inn informasjon om pasienter innlagt med akutt KOLS eksaserbasjon, samt sammenligne behandlingen som gis i Nepal med internasjonale retningslinjer fra Global Iniative for Chronic Obstructive Lung Disease. Metode: Dette er en observasjonell og deskriptiv tversnittstudie. Alle pasienter som trengte innleggelse på grunn av akutt KOLS eksaserbasjon mellom 18. februar til 5. april 2019 fra to Nepalske sykehus; Dhulikhel hospital og Kathmandu Medical Collage and Teaching Hospital ble spurt om å delta. Pasienter med en tidligere klinisk diagnostisert KOLS ble inkludert. Et standardisert datainnsamlingsark ble brukt til datainnsamlingen. Dette innsamlingsarket inneholdt nøkkelpunkter om behandling og undersøkelser under sykehusinnleggelsen, spirometri, komorbiditet og informasjon fra utskrivelse. Denne informasjonen ble hovedsakelig samlet inn fra journaler. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål angående sosioøkonomisk status, risikofaktorer, sykehistorie og en modified Medical Research Council dyspne skala (mMRC). Resultat: Totalt 108 pasienter deltok i studien. Median alder var 70 år, 57.3% var kvinner og 74.8% hadde tidligere røkt. Gjennomsnittspasienten var analfabet (70.2%) og arbeidet med jordbruk (84.4%). Medianen av antall liggedøgn var fem dager, med en signifikant forskjell mellom sykehusene. På Dhulikhel sykehus var medianen fire dager mens på Kathmandu Medical Collage var medianen syv dager (p < 0.001). Studien fant at spirometriresultater sjeldent var tilgjengelige når pasienten ble innlagt. Nesten alle fikk en arteriell blodgass utført, fikk tilførsel av oksygen og fikk behandling med antibiotika. Ved utskrivelse, fikk flesteparten av pasientene behandling etter GOLD A-D retningslinjene, men kun 30.2% var utskrevet med kortidsvikende bronkodilaterende inhalasjonsmedisin. Langtidsbehandling med oksygen var gitt til 75.8% og 38.9% fikk behandling med methylxanthiner. Konklusjon: Selv om retningslinjene fra GOLD i hovedsak er fulgt, er det fortsatt rom for forbedring. Det var en signifikant forskjell mellom sykehusene når det gjaldt liggedøgn, men det er ikke funnet noen klar årsak til denne forskjellen.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a big and increasing problem in low- and middle-income countries, and Nepal is no exception. The aim of this study has been to obtain information about patients admitted for acute exacerbation of COPD (AECOPD) in Nepal, and the level of care they are given compared to international guidelines from Global Iniative for Chronic Obstructive Lung Disease. Methods: A cross sectional, observational and descriptive study was performed. All patients requiring hospital admission due to AECOPD between 18th of February to 5th of April 2019 from two Nepalese hospitals; Dhulikhel hospital and Kathmandu Medical Collage and Teaching Hospital, were asked to participate. Patients with a prior clinical-based COPD diagnosis were included. A standardized variable list and questionnaire were used to collect data. The variable list included treatment and examination during hospital stay, spirometry, comorbidity, discharge information, and were mainly collected from medical records. The questionnaire contained questions regarding socioeconomic status, risk factors, previous history and a modified Medical Research Council dyspnoea scale (mMRC). Results: In total, 108 patients participated, with a median age of 70 years. Of these, 57.3% were female, and 74.8% were former smokers. The average patient was illiterate (70.2%) and worked as a farmer (84.4%). The median length of stay was five days, with a significant difference between the hospitals. At Dhulikhel hospital the median length of stay was four days compared to Kathmandu Medical Collage where it was seven days (p < 0.001). The study found previous spirometry results rarely available, but close to all had measured arterial blood gas, received oxygen therapy and antibiotics. On discharge, a large proportion received treatment according GOLD A-D guidelines, but only 30.2% were prescribed with short-acting bronchodilators. Overall, 75.8% received long-term oxygen therapy and 38.9% received methylxanthines. Conclusion: Overall, GOLD guidelines regarding in-hospital management of AECOPD are followed. Still, there are room for improvement. A significant difference between the hospitals regarding length of stay have been revealed, but without any conclusion of the cause.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAn audit of patients admitted to Hospital in Nepal for COPD exacerbation
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record