Show simple item record

dc.contributor.advisorGeir K. Hansen
dc.contributor.authorLunde, Synnøve Mohn
dc.date.accessioned2015-02-02T12:30:16Z
dc.date.available2015-02-02T12:30:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275199
dc.description.abstractFlere faktorer påvirker kunnskapsintensive virksomheters produksjon og effektivitet. I denne masteroppgaven ser jeg på betydningen av fysisk tilrettelegging for virksomheters verdiskaping. Jeg ønsker å undersøke hvordan en åpen, universell kontorløsning, altså en kontorløsning som er utformet over samme lest, fungerer i bruk. Er det slik «one size fits all?» Oppgavens har følgende problemstilling: Er en åpen, universell kontorløsning hensiktsmessig for en virksomhet med stor variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsform? Universelle kontorløsninger, med like innredningsløsninger og lik utforming av individuelle arbeidsplasser, gir stor funksjonell frihet med hensyn til omrokkering av ansatte i en virksomhet. Slike løsninger kan imidlertid være lite egnet dersom de skaper et misforhold mellom behovene til individuelle kunnskapsarbeidere på den enes siden og deres arbeidsmiljø på den andre. Jeg finner det derfor interessant å evaluere hvordan slike løsninger fungerer i praksis. Oppgavens problemstilling søkes belyst ved gjennomgang av relevant teori og gjennomføring av en casestudie. Fordi omfanget av litteratur er omfattende, har jeg valgt å presentere teori og empiri i form av det jeg har valgt å kalle tre perspektiver. I «strukturperspektivet» belyses litteratur knyttet til hvordan fysiske omgivelser påvirker samhandling og mellommenneskelige relasjoner. «Virksomhetsperspektivet» fokuserer på hvordan virksomheter kan benytte kontorutforming strategisk i forbindelse med måloppnåelse og produksjon. I «individperspektivet» settes søkelyset på konsekvensene av ulike kontorløsninger for de ansatte i virksomheten. Som case har jeg valgt Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo, der de ansatte jobber i en åpen, universell kontorløsning. Jeg undersøker én enhet og to avdelinger i etaten (Kundesenteret, Avdeling for byggeprosjekter og Avdeling for byutvikling). Disse organisatoriske grupperingene skiller seg fra hverandre med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsform. I oppgaven har jeg følgende forskningsspørsmål: 1. Hva kjennetegner den fysiske kontorløsning til Plan- og bygningsetaten? 2. Hva kjennetegner etatens virksomhet? 3. Hvordan opplever de ansatte i Kundesenteret, Avdeling for byggeprosjekter og Avdeling for byutvikling at de fysiske omgivelsene bidrar i utførelsen av arbeidsoppgaver? For å belyse oppgavens problemstilling samt forskningsspørsmål, benytter jeg både kvalitative og kvantitative metoder. Metodene som benyttes er litteraturstudie, dokumentanalyse, dybdeintervju, spørreundersøkelse og nøkkeltall. Tilnærmingen er således basert på «triangulering» eller det man kaller flermetode design. I spørreundersøkelsen til de ansatte, kartlegges tilfredsheten med den fysiske løsningen generelt samt lokalenes støtte for individuelt arbeid, samarbeid og kunnskapsdeling. De ansatte gir også score til opplevelsen av kontorløsningen «alt i alt». Resultatene i oppgaven tyder på at dagens «one size» i PBE ikke passer alle ansatte like godt. Det er stor variasjon mellom de tre grupperingene med hensyn til tilfredshet med lokalenes tilrettelegging for individuelt arbeid og samarbeid. Resultatene indikerer at dette kan ha sammenheng med arbeidsoppgaver, arbeidsform og alder. Oppgaven konkluderer med at større grad av valgmuligheter i arbeidsplassløsninger ville være positivt for de ansatte. En slik endring vil kunne støtte bedre opp under virksomhetens mål og produksjon. Bedre fysisk tilrettelegging kan igjen bidra til redusert sykefravær og turnover. Fordi en evaluering av brukskvalitet er kontekstuell og påvirkes av virksomhetens aktiviteter, brukergrupper og fysiske omgivelser, er det utfordrende å generalisere oppgavens funn. Resultatene kan imidlertid tale for at det for virksomheter med stor variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsform, bør tilrettelegges for et mangfold av arbeidsplassløsninger som støtter ulike arbeidsformer. Siden mennesker er forskjellige, og utgjør kunnskapsintensive virksomheters største kapital, er det sentralt å tilrettelegge for flere alternativer for den enkelte medarbeider.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title«Does one size fit all? » - En evaluering av brukskvalitet i Plan- og bygningsetatennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record