Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrimbeck, Richard
dc.contributor.advisorHofgaard, Annika
dc.contributor.advisorEvju, Marianna
dc.contributor.authorLøkken, Jørn Olav
dc.date.accessioned2021-01-14T10:07:55Z
dc.date.available2021-01-14T10:07:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4991-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722961
dc.description.abstractOvergangen mellom tett skog og fjellområder, skog-tundra-økotonen, er globalt sett i stor grad regulert av temperatur. Økt temperatur som følge av klimaendringer forventes å påvirke økotonen, med høydeforflytning av vegetasjon oppover i landskapet og endret artssammensetning. Temperatur er ikke den eneste faktoren som påvirker økotonen: Andre faktorer kan overstyre effekten av temperatur og en finner ofte lokale avvik fra den globale trenden. Målet med avhandlingen har vært å undersøke noen av de faktorene som påvirker lokal dynamikk i fjellbjørkdominerte skog-tundra-økotoner i Skandinavia, da særlig samspillet mellom temperaturøkning og endringer i arealbruk. Forskningsspørsmålene har blitt undersøkt ved hjelp av flere ulike metoder som utfyller hverandre: Et eksperimentelt studium som sammenlikner effekter av sauebeite og økt temperatur på små bjørketrær og vegetasjonssammensetningen i feltsjiktet, en re-kartlegging (etter 22 år) av vegetasjonssammensetning og skogstruktur i permanente ruter langs høydetransekter, og et dendroøkologisk studium av aldersstruktur og vokstkarakter hos trær og småbjørk langs kyst-innlandsgradienter og høydegradienter. Denne avhandlingen har vist at det er lokal variasjon i hastigheten av vegetasjonsendringer, og i hvordan disse endringene påvirkes av ulike faktorer som temperatur og arealbruk. På lokal skala er utmarksbeite av sau en viktig faktor som kan bremse effekten av temperaturøkning på skog-tundra-økotonen. Da særlig ved å begrense høydeveksten hos mindre bjørketrær, slik at de bruker lang tid på å vokse seg høyere. Vegetasjonen i feltsjiktet reagerte derimot mer på oppvarmingen enn småtrærne og tresjiktet. Denne forskjellen i respons mellom de ulike sjiktene står i kontrast til den generelle antakelsen om at busk- og tresjiktet vil respondere før feltsjiktet. Avhandlingen viser også hvordan ulike metoder kompletterer hverandre og kan gi dypere forståelse for dynamikken i skog-tundra-økotonen. Sett i lys av klimaendringer og endringer i arealbruk kan detaljerte feltstudier, som i denne avhandlingen, bidra med verdifulle data for oppskalering og kalibrering av modeller for fremtidige vegetasjonsendringer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:321
dc.relation.haspartPaper 1: Løkken, Jørn Olav; Hofgaard, Annika; Dalen, Linda; Hytteborn, Håkan. Grazing and warming effects on shrub growth and plant species composition in subalpine dry tundra: An experimental approach. Journal of Vegetation Science 2019, Volume30, Issue 4, Pages 698-708 https://doi.org/10.1111/jvs.12752 This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)
dc.relation.haspartPaper 2: Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Söderström, Lars; Hofgaard, Eli Annika. Vegetation response to climate warming across the forest–tundra ecotone: species-dependent upward movement. Journal of Vegetation Science 2020 ;Volum 31. s. 854-866 https://doi.org/10.1111/jvs.12911 This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)
dc.relation.haspartPaper 3: Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Söderström, Lars; Hofgaard, Eli Annika. Tree and sapling turnover but no advance of the forest-tundra ecotone over a 22-year warming period in Central Norway
dc.titleChange in vegetation composition and growth in the forest-tundra ecotone – effects of climate warming and herbivoryen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470en_US
dc.description.localcodedigital fulltext is not availableen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel