Show simple item record

dc.contributor.advisorBendixen, Monsnb_NO
dc.contributor.authorMyrvang, Elisabethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:23Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:23Z
dc.date.created2012-05-25nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier528487nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270826
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å belyse holdninger til voldtekt, voldtektsofre og voldtektsmenn, med det overordnede målet å belyse utbredelsen av aksept for voldtektsmyter, samt å forsøke å forklare hvorfor slike myter blir akseptert. Følgende problemstillinger ble derfor presentert; I)Hvor utbredt er aksept for voldtektsmyter, og finnes det kjønnsforskjeller i grad av aksept? II) Kan holdningsvariablene fiendtlig sjåvinisme, velvillig sjåvinisme, tradisjonelle kjønnsroller og tradisjonell maskulinitet predikere aksept for voldtektsmyter, og er disse prediktorer de samme for menn og kvinner? For å besvare disse problemstillingene ble det utviklet et spørreskjema som omfattet demografiske variabler som kjønn, alder og utdanning, samt ulike holdningsmål. Spørreskjemaet ble delt ut i tilfeldige forelesninger ved NTNU, samt ved Statens Hus i Trondheim. Dette resulterte i et endelig utvalg på 155 respondenter. Analysene indikerte en lav aksept for voldtektsmyter, men med en tydelig kjønnsforskjell hvor menn var mer villige enn kvinner til å godta mytene. Aksept for tradisjonelle kjønnsroller og aksept for fiendtlig sjåvinisme ble funnet å signifikant predikere aksept for voldtektsmyter for det samlede utvalget og for kvinner alene. Selv om menn demonstrerte en høyere grad av aksept enn kvinner, ble det ikke avdekket noen signifikante prediktorer i regresjonsanalysene for menn. Dette kan indikere at for menn er det andre faktorer som predikerer aksept for voldtektsmyter, eller at et lavt antall respondenter har slått ut noe tilfeldig. Disse resultatene avviker noe fra tidligere studier. For videre forskning kan det derfor være hensiktsmessig å inkludere flere/andre variabler enn de som er inkludert i denne studien. Et mål på erfaring med, og kunnskap om voldtekt, samt et mål som kontrollerer for følelse av kontroll kan med fordel innlemmes i fremtidige studier.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleVoldtektsmyter: En kvantitativ studie av holdninger til voldtektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record