Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Annenb_NO
dc.contributor.authorKiær, Margareta Grøholtnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:52Z
dc.date.created2011-08-11nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier433832nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270597
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker kunnskapsdeling i en organisatorisk kontekst, og hvilken innvirkning disse faktorene har på former for kunnskap som deles. Deling av erfaringer og kunnskap utforskes mellom individer og på gruppenivå. Studien bygger på et samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Hærens Våpenskole. Kvalitativ metodetilnærming har blitt benyttet for å belyse forskningstemaet, og empirien i studien er hentet fra personell tilknyttet den norske Hæren. Det ble gjennomført totalt åtte dybdeintervjuer. Grounded theory har blitt benyttet som metode og analyseverktøy. Resultatene i undersøkelsen peker både på flyt og barrierer for kunnskapsdeling. Erfaringsdeling i formelle og uformelle fora, motivasjon for deling, samt erfaringsgrunnlag og hierarki er sentrale faktorer som er av betydning for kunnskapsdelingen. Funnene tyder blant annet på at de ulike faktorene stimulerer til at deler av den tause kunnskapen uttales og gjøres eksplisitt, samtidig som de også bidrar til at noe kunnskap holdes skjult og forblir taus. På bakgrunn av forskningsfunnene blir begrepet ”skjult kunnskap” introdusert som en egen form for taus kunnskap. Funnene antyder at taus kunnskap kan ha flere dimensjoner. Ut i fra undersøkelsen ser en at det kan være hensiktsmessig å etablere ulike fora for deling av kunnskap. Relasjonsbånd og tillitsforhold synes å være av betydning for den kunnskapen som deles i uformelle fora. Formelle fora skaper en kontekst for læring og utvikling både på individ- og gruppenivå. Dialog og felles refleksjon bidrar til at den enkelte får trening i hvordan en skal lære av erfaringer. Samtidig er dette en arena hvor praktiske erfaringer utvikles til kollektiv kunnskap. Funnene i denne studien kan gi noen retningslinjer for fremtidig forskning. Det blir foreslått at det kan være et behov for å nyansere begrepet taus kunnskap, samt undersøke hvilken betydning både individuell og kollektiv taus kunnskap har for læring og kunnskapsutvikling i ulike organisasjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleBetydningen av kunnskapsdeling for læring: En kvalitativ studie av kunnskapsdeling i en militær kontekstnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel