Show simple item record

dc.contributor.advisorAasen, Tone Merethe Bergnb_NO
dc.contributor.authorAustrheim, Ann Helen Ramstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:26Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:26Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646141nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268688
dc.description.abstractRegjeringen har gjennom ulike føringer fremmet ønske om å øke innovasjonstakten i offentlig sektor. Innføringen av Samhandlingsreformen og inngåelse av Nasjonal samarbeidsavtale/ Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren er begge ledd i ønsket om å øke innovasjonstakten. Også oppdragsdokumentet fra Helse og Omsorgsdepartementene til Regionale helseforetak setter klare mål for innovasjonsarbeidet ved landets helseforetak. Denne studien stiller spørsmål om hvordan man kan organisere for gode innovasjonsprosesser i sykehus, og hvilke drivkrefter, tiltak eller faktorer som synes å ha størst betydning for å lykkes med innovasjon i helsevesenet. For å forstå innovasjon i offentlig sektor, har det vært nødvendig å gjøre et «dypdykk» i mange ulike definisjoner på innovasjon som finnes i innovasjonslitteraturen. Innovasjon kan være vanskelig å definere på en måte som alle er enige i, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å skape oppmerksomhet og positive assosiasjoner rundt innovasjon fordi innovasjon er og vil være viktig for vekst og utvikling av sykehusene i uoverskuelig fremtid. Mange av de nyere definisjonene av innovasjon handler om prosessen med å skape noe nytt, resultatet av slike prosesser og effekten innovasjonen skaper når den tas i bruk. Dette er også slik jeg kan forklare mye av den innovasjonen som skjer i dagens moderne helsevesen. Rammeverket for denne studien er basert på teoriaspekter om innovasjon og innovasjonsprosesser og ledelse av innovasjon. Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode har jeg gjennom intervju med 8 mellomledere etterspurt og undersøkt mellomledernes egne erfaringer med innovasjon i sykehus. I denne studien presenteres ulike modeller som forklarer på en god måte også hvordan innovasjon i helsevesenet skjer og hva som påvirker de ulike innovasjonsprosessene. Innovasjon i helsevesenet kjennetegnes av et utbredt samspill mellom mange ulike prosesser og jeg har derfor valgt både å presentere funn og bygge analysen/drøftingen på en modell fra Aasen & Amundsen (2011) som viser «samspillende faktorer for innovasjon». Studien avdekker engasjerte mellomledere, som har tydelige tanker om hvilke faktorer og tiltak som synes å virke fremmende for innovasjonsarbeid i sykehus. Ikke minst avdekkes ulike faktorer som vil være viktige når man skal organisere for gode innovasjonsprosesser i sykehus. Et hovedfunn i studien er at det er helt avgjørende at innovasjon er forankret i toppledelsen. Uten engasjerte toppledere blir innovasjonsarbeidet fragmentert og lite helhetlig. Uten forankring i toppledelsen vil man heller ikke få på plass alle faktorer som informantene påpeker som viktige for å få gode innovasjonsprosesser i sykehus. Et annet funn som utkrystalliserer seg tydelig er at mellomlederne synes å ha en vesentlig rolle som pådriver av innovasjon og gjennomføring av innovasjonsprosesser i sykehus. Studien avdekker også at MDI (Medarbeiderdreven innovasjon) og Brukerdreven innovasjon synes å være de foretrukne arbeidsformer for innovasjon i helsevesenet. Studien gir også grunnlag for å hevde at utstrakt nettverksbygging virker innovasjonsfremmende. Ikke bare interne nettverk, men også samarbeid med eksterne nettverk ses på som verdifulle, da slike nettverk vil holde organisasjonen oppdatert på det som skjer i omverdenen, både faglig men også organisasjonsmessig. Fagfolkenes kunnskap og kompetanse etterfulgt av kunnskapsdeling er faktorer som synes å være en av hovdedriverne for innovasjon i helsevesenet. I analyse/ drøftingsdelen knytter jeg funnene opp mot teori/ teoriaspekter om innovasjon for å drøfte og vurdere disse opp mot oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål.. Avslutningsvis konkluderer jeg i forhold til problemstilling og forskningsspørsmål og foreslår område for videre forskning. Til tross for stort engasjement for innovasjon, synes det likevel å være grunnlag for å trekke den slutningen at man har et stykke arbeid igjen før innovasjonstakten i aktuelt helseforetak er helt i tråd med regjeringens ønsker og føringer for innovasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleHvordan organisere for gode innovasjonsprosesser i sykehus?: Hvilke strategier benytter ledere ved gjennomføring av innovasjonsprosesser i sykehus? Hvilke drivkrefter, tiltak eller faktorer pekes ut som viktige for å lykkes med innovasjonsprosesser og hvordan er dette bildet sammenlignet med de prosesser som beskrives i min empiri?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record