Show simple item record

dc.contributor.authorTheisen, Ole Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:13Z
dc.date.created2013-01-11nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier586145nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3930-1 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3931-8 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268589
dc.description.abstractWill climate change and increasing population pressure on agricultural lands lead to more violence, and has it done so in the past? While several case-studies claim to find strong linkages, the large-N literature has not converged on any robust findings. This thesis aims at testing the generality of the suggested linkages between renewable resource scarcity and conflict. Four important shortcomings are addressed. First, there is a mismatch between the scale of the units of analysis in the theory-generating case literature and the quantitative literature. Second, although there is agreement that renewable resource scarcity is most relevant for small-scale violence, most studies analyze civil conflicts. Third, contextual factors that make resource scarcity a pressing issue of survival are understudied. Finally, to understand local violence, one must rely on literature from microeconomics, psychology, disaster sociology, geography, and anthropology. This dissertation combines national and local levels of analysis to investigate internal violent conflict at many levels, from civil conflict at the extreme end to less intense forms of inter-communal violence. The set-up of the chapters addresses the issue of generalization vs. relevant contexts by analyzing both broader patterns over global or continental scales as well as analyzing countries that exhibit most of the theoretically relevant contextual factors. Two overarching conclusions can be drawn. First, renewable resource scarcity has at best only a marginal effect on civil conflicts. Testing a more fine-tuned version of the ‘drought breeds conflict’ argument fails to uncover any link between local drought and civil conflict onset. Second, in certain contexts renewable resource scarcity can both increase and decrease the risk of lower-level violence. In sum, this thesis runs counter to broad claims on that resource scarcity breads civil wars.nb_NO
dc.description.abstractVil klimaendringer og økt befolkningspress på jordbruksland føre til mer vold, og har disse faktorene bidratt til vold tidligere? Mens en rekke enkeltstudier finner en sterk sammenheng, har den generaliserende litteraturen ikke kommet til enighet. Denne avhandlingen tester hvorvidt foreslåtte sammenhenger mellom ressursknapphet og konflikt er generelle eller ei. Fire mangler ved den eksisterende litteraturen som tas opp. For det første så er det manglende samstemmighet mellom størrelsen på enhetene som studeres i enkelstudielitteraturen og den kvantitative litteraturen. For det andre, til tross for enighet om at ressursknapphet er mest relevant for mindre konflikter, så utføres de fleste tester på borgerkriger. For det tredje, tas det i eksisterende forskning for lite hensyn til omstendighetene som gjør at ressursknapphet i noen tilfeller er vitale. Til sist, for å forstå lokal vold må man lene seg på litteratur innen mikroøkonomi, psykologi, sosiologisk forskning på katastrofer, geografi og antropologi. Denne avhandlingen kombinerer nasjonale og sub-nasjonale analysenivå for å undersøke innenlandske voldelige konflikter på mange nivå – fra borgerkriger til mindre voldelige former av interetnisk vold. Sammensetningen av kapitlene er gjort med hensyn til forholdet mellom generaliserbarhet og relevante kontekster. Dette er gjort ved å kombinere analyserer av brede mønstre på globalt eller kontinentalt nivå med analyserer av enkeltland som innehar de fleste viktige kjennetrekk litteraturen peker på. To hovedkonklusjoner kan trekkes. For det første har knapphet på fornybare ressurser kun en marginal effekt på borgerkriger. En sub-nasjonal analyse av den betingede effekten av tørke finner ingen sammenheng mellom tørke og borgerkrig. For det andre, under gitte betingelser bidrar knapphet på fornybare ressurser til både og øke og minke faren for interetnisk vold. Under ett er funnene i denne avhandlingen i strid med påstander om at ressursknapphet fører til borgerkrig.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:306nb_NO
dc.titleRenewable Resource Scarcity, Natural Disasters, and the Possibility of Collective Violencenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD i statsvitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD in Political Scienceen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record