Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWeiseth, Per Einarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:53Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:53Z
dc.date.created2008-04-09nb_NO
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier124022nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5034-4nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268059
dc.description.abstractDenne avhandlingen søker en forklaring p. koordinering av distribuerte prosjekter. Gjennom en undersøkelse i tre steg utledes en gradvis økende forståelse av fenomenet. I seksjon to foretas en rekonseptualisering basert på forskningslitteraturen om koordinering. Koordinering utledes først som håndteringen av avhengighetsrelasjoner for oppnå en tilstand av koordinasjon. Deretter gjøres en grundig analyse av begrepene avhengighet, håndteringsmåter, og koordinasjon. Forskningsbidragene beskrives, forklares og relateres systematisk til hverandre. Basert på dette rekonseptualiseres hvert begrep og resultatet er en fornyet forståelse av koordinering. I seksjon tre gjennomføres et feltarbeid i Statoils forretningsutvikling i Venezuela. Forretningsutviklingen er et tilfelle av koordinering av distribuerte prosjekter. Forretningsutviklingens arena beskrives med de kulturelle og petroleumsøkonomiske forholdene, og forretningsutviklingens prosjekter, aktører, og steder. I forretningsutviklingen er det fem fremtredende fenomener som beskriver og forklarer aktiviteten. Det enkelte fenomenet fremstilles ved hjelp av et sett eksempler som illustrerer de forskjellige egenskapene ved det, og betydningen for koordinering blir diskutert. Fenomenene utgjør et system hvor de er i interaksjon med hverandre. Grunnet i fenomensystemet analyseres koordineringen av forretningsutviklingen. Koordineringen av forretningsutviklingen forklares som 4K koordinering. 4K koordinering er et sett av fire former for koordinering som delvis erstatter hverandre og delvis utfyller hverandre. I seksjon fire utvikles ideen om situert koordinering, som er at koordinering i distribuerte prosjekter er strukturert av aktørenes private situasjon. Situert koordinering er en forklaring av en dybdestruktur som strukturerer koordinering slik den fremstår i overflatestrukturer. Hva en situasjon er, hvordan en situasjon blir til, og hvordan en situasjon strukturerer koordinering forklares. Situert koordinering forklarer hvordan aktørers relevanssystemer strukturerer hvem man har avhengighetsrelasjoner til, avhengighetens intensitet, hvordan de håndteres, og i hvilken grad det oppnås koordinasjon. Sentrale egenskaper ved situert koordinering utdypes, og blir eksemplifisert i overflatestrukturer med Statoils forretningsutvikling i Venezuela og forskningslitteraturen. Til sist blir konsekvenser for ledelse av distribuerte prosjekter diskutert. De tre seksjonene er forskjellige veier frem mot en forklaring av koordinering, samtidig som de bygger opp til hovedforklaringen. Konklusjonen trekker slutninger fra hver av de tre delene, og avrunder med å forklare koordinering i distribuerte prosjekter.nb_NO
dc.description.abstractSituated coordination. Coordination of distributed projects. Statoil’s business development in Venezuela. This thesis seeks out an explanation of coordination of distributed projects. Through an examination in three stages an understanding of the phenomenon is gradually developed. In the second section a reconceptualization based on the research literature on coordination is made. First, coordinating is developed as the handling of dependency relations in achievement of a coordination outcome, or a state of coordination. Thereafter, the concepts of dependency, handling, and coordination outcome are put through a thorough analysis. The research contributions are described, explained and systematically aligned to each other. On this basis each concept is reconceptualized and a renewed understanding of coordination is achieved. In the third section a field work on Statoil’s business development in Venezuela is made. The business development is a case of coordination distributed projects. The arena of the business development is described with its cultural and petroleum economic circumstances, and the business development’s projects, actors and places. There are five major phenomenons that describe and explain the activity. The particular phenomenon is elucidated by at set of examples that illustrates its various attributes and the importance for coordination is discussed. The phenomenons make up a system where they interact. Grounded on the phenomenon system the coordination of the business development is analyzed. The coordination of the business development is explained as 4C coordination. 4C coordination is a set of four types of coordination that partly substitutes each other and partly complements each other. In the fourth section the idea of situated coordination is developed, which is that coordination of distributed projects is structured by the actor’s private situation. Situated coordination is an explanation of an intrinsic structure that structures coordination appearing as surface structures. What a situation is, how a situation becomes, and how a situation structures action are elucidated. Situated coordination explains how the relevance systems of the actors structures whom they have dependency relations with, the intensity of the dependency, how the relations are handled and in what degree the state of coordination is achieved. The main characteristics of situated coordination are clarified and exemplified as surface structures by Statoil’s business development in Venezuela and the research literature. At last, consequences for management of distributed projects are pointed out. The sections are three different trails to an explanation of coordination, at the same time as they make up to the main explanation. The conclusion draws findings from each of the three parts, and makes a conclusive account for coordination of distributed projects.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.titleSituert koordinering: koordinering av distribuerte prosjekter: Statoils forretningsutvikling i Venezuelanb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.description.degreedr.polit.nb_NO
dc.description.degreedr.polit.en_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel