Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøsvik, Anne Synnøve
dc.contributor.advisorCao, Yanran
dc.contributor.authorNedreberg, Tine
dc.contributor.authorBerg, Tonje Kristin
dc.contributor.authorSolbakk, Elise Andersen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:46Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672490
dc.description.abstractKoronavirus er ikke nytt for verden, og er en hyppig årsak til forkjølelse hos mennesker. De siste 20 årene har det likevel dukket opp tre forskjellige koronavirus som har vist seg å ha langt høyere dødelighet enn de mer uskyldige forkjølelses-variantene: Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus (SARS-CoV), Middle Eastern Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) og nå SARS-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 har siden det ble oppdaget i desember 2019 spredd seg i hele verden. Det har vist seg å smitte lett mellom mennesker, både direkte og indirekte, og dermed spre seg raskt. Per 10.04.2020 er nærmere to millioner mennesker smittet av viruset, og over 100 000 er døde. Strenge tiltak er satt i verk av staten, og samfunnet venter spent på en vaksine som forhåpentligvis kommer, og som etter planen skal redde mange liv. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det per 04.04.2020 62 ulike vaksinekandidater med i utviklingen av en vaksine mot SARS-CoV-2. Forskere i ulike selskaper har valgt å benytte forskjellige vaksineteknologier i denne utviklingen, og noen av de som virker mest lovende er nukleinsyrevaksiner i form av DNA- og RNA-vaksiner, samt proteinsubenhet-vaksiner. Flere utviklere benytter nukleinsyreteknikk, da dette i teorien skal være en teknikk som muliggjør rask vaksineproduksjon, samtidig som den er spesifikk. Dette gjelder også for bruk av proteinsubenheter, så snart virusets antigen er kartlagt. I utviklingen av en vaksine er det en bestemt utviklingsmodell som må følges. Dette er en prosess som tar tid, men som likevel er svært viktig for å forsikre seg om at sluttproduktet er trygt for forbrukere. Under pandemier som Coronavirus disease-19 (covid-19), benyttes en pandemimodell for vaksineutvikling. Tidsbruken per trinn er mindre enn ved standardmodellen, og flere av trinnene går parallelt. Selv om dødstallene i verden stiger, må prosessene i vaksineutviklingen godkjennes før en vaksine er tilgjengelig på markedet. Dette er tidkrevende, selv ved bruk av en pandemimodell. Denne review-artikkelen er bygd opp gjennom søk med spesifikke nøkkelord i spesifikke søkemotorer, og ti artikler som ble valgt ut fra dette søket.
dc.description.abstractCoronaviruses are well known to humans and are a frequent cause of regular colds. Over the past 20 years, however, three strains of coronaviruses have shown to have a far higher death rate than the species that causes relatively innocent colds: SARS-CoV, MERS-CoV, and now SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 was discovered in December 2019 and has spread all around the world. It has been found to transmit easily between people, both directly and indirectly, and thus spread quickly. As of April 10th, 2020 nearly two million people have been infected by the virus, and more than 100 000 have died because of it. Strict measures have been put in place by the government, and society is eagerly waiting for a vaccine that will hopefully come, and hopefully save many lives. According to the World Health Organization (WHO), as of April 4th, 2020 there are 62 different vaccine candidates are currently involved in the development of a vaccine against SARS-CoV-2. Researchers at various companies have chosen to use different vaccine technologies in this development. The most promising ones are nucleic acid vaccines in the form of DNA and RNA vaccines, as well as protein subunit vaccines. Several developers are using nucleic acid technology, as this in theory is a technique that enables rapid vaccine production while being specific. This also applies to the use of protein subunits as soon as the antigen of the virus is known. In vaccine development, there is a specific development model that must be followed. This is a time-consuming process, but also a process which is very important to ensure that the product is safe for consumers. During pandemics such as covid-19, a pandemic model is used for vaccine development. Time spent per step is less than in the standard development model, and several of the steps are done in parallel. Even though the number of total deaths are rising, the processes of vaccine development must be approved before a vaccine is commercially available. This is time-consuming, even when using a pandemic model. This review-article is built from searches in specific search engines using specific keywords, and ten articles chosen from this search.en
dc.publisherNTNU
dc.titleAktuelle teknologier for utvikling av en vaksine mot SARS-CoV-2 og hvilke konsekvenser en rask vaksineutvikling kan innebære for forbrukere.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel