Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørgen, Tale Gjertine
dc.contributor.authorTovan, Trym
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:44Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672485
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Fysisk aktivitet og depresjonssymptomer hos eldre. Stikkord/nøkkelord: fysisk aktivitet, eldre, depresjonssymptomer Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er en lidelse som ifølge World Health Organization (WHO) påvirker med enn 264 millioner mennesker i ulike aldergrupper. Forekomsten av depresjon er også høy blant den eldre delen av befolkningen. Det har tidligere blitt anslått at depresjon ville være den nest største årsaken til helsesvikt blant eldre fram mot 2020, etter hjertelidelser. Statistikk viser at eldre aktiviserer seg mindre enn det som er anbefalt. Det er en klar tendens at man blir mindre fysisk aktiv jo eldre man blir. Samtidig øker forekomsten av depresjon. Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvilke faktorer ved fysisk aktivitet som kan være virksomme for å dempe depresjonssymptomer hos eldre. Metode: I denne studien er det benyttet litteraturstudie. Systematiske litteratursøk er gjort. Fem artikler fra nyere forskningslitteratur er blitt inkludert i oppgaven. Resultater: Basert på funn fra de utvalgte vitenskapelige artiklene, ble det identifisert mulige viktige faktorer ved fysisk aktivitet som kan være virksomme for å dempe depresjonssymptomer hos eldre. Dette resulterte i følgende temaer: 1) Sosialisering 2) Motivasjon 3) Individuell tilpasning Konklusjon: Å sosialisere seg gjennom deltakelse i fysisk aktivitet kan gi positive effekter på humør og mental helse, og gi god sosial støtte under ulike utfordringer. Å ha fokus på motivasjonsarbeid med en gruppe der motivasjonen kan være skjør, vil kunne være en viktig faktor. At fysisk aktivitet er individuelt tilpasset til den enkelte, virker å være et annet viktig moment. En kartlegging av både funksjonsnivå og interesser vil kunne bidra til at aktiviteten i større grad blir lagt på hovedpersonens premisser, og bedrevet på grunnlag av det lystbetonte. Antall ord: 7044
dc.description.abstractAbstract Title: Physical activity and depression symptoms in the elderly. Keywords: physical activity, elders, depression symptoms Introduction/background: Depression is a disorder that according to the World Health Organization (WHO) affects more than 264 million people in all age groups. The occurence of depression is also high in the elderly population. It was earlier estimated that depression was going to be the second biggest reason for failing health until 2020, after heart disease. Statistics show that elders are less physically active than recommended. It is a clear tendency that we become less active the older we get. At the same time, the occurence of depression increases. Purpose: The purpose of this study is to investigate which factors that may be effective in reducing depression symptoms in the elderly. Method: This is a literature based study. A systematic search of literature has been done. Five scientific articles are included. Results: Based on the results from the scientific articles, possible important factors for reducing depression symptoms in the elderly were identified. The results are the following three elements: 1) Socialization 2) Motivation 3) Individual tailoring Conclusion: There are reasons to believe that socialization through participation in physical activity can affect the mood and the mental health in a positive way and give social support during different challenges. To focus on motivational work with a group of people where the motivation at times can be fragile, can be an important element. It is important that the physical activity is tailored to one´s individual function. To identify the different levels of function and interests that people have, can be important to make sure that the physical activity is shaped after what the persons wants and finds agreeable. Number of words: 7044en
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og depresjonssymptomer hos eldre
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel