Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNøst, Torunn Hatlen
dc.contributor.authorVolden, Emma
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:43Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672482
dc.description.abstractTittel: Recovery og livskvalitet Bakgrunn: Det er kjent at mennesker med ROP-lidelser har dårligere livskvalitet enn folk flest. Recovery har etter hvert blitt et sentralt begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid. Målet med recovery er å at brukeren skal kunne leve et meningsfullt liv. Som vernepleier er hovedfokuset ofte å legge til rette for best mulig livskvalitet hos menneskene man jobber med. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse faktorer i recoveryorientert praksis som kan være med på å fremme livskvalitet hos mennesker med ROP-lidelser. Problemstillingen er derfor «Hvordan kan recoveryorientert praksis fremme livskvalitet hos mennesker med ROP-lidelser?». Metode: Bacheloroppgaven benytter litteraturstudie som metode. Forfatteren har anvendt forskningsartikler, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som belyser problemstillingen i oppgaven. Det blir også anvendt noen egne erfaringer fra jobb og praksis. Resultat: Resultatene identifiserte tre temaer som er sentrale i recovery og livskvalitet; relasjonens sentrale betydning for trygghet, stolthet og mestring og samarbeid og støtte. Konklusjon: Teori og forskning viser at ulike faktorer i recoveryorientert praksis fører til økt livskvalitet. I en slik praksis er det viktig med gode relasjoner mellom fagperson og bruker. Dette fører til trygghet, tillit og anerkjennelse. En annen viktig faktor er at brukeren må kjenne at han eller hun mestrer hverdagen og kjenner på stolthet. Slik blir brukeren mer selvstendig og får bedre selvfølelse. Til slutt må man også huske på at i en recoveryprosess er samarbeid mellom fagperson og bruker viktig for å lykkes. Her kommer også selvbestemmelse og brukermedvirkning inn. Dette er viktige faktorer i en recovery som også kan fremme livskvalitet. Oppgavens nøkkelord: recovery, rusproblemer, psykiske lidelser, ROP-lidelser, livskvalitet Antall ord: 7326
dc.description.abstractTitle: Recovery and quality of life Background: It is known that people with dual diagnosis have lower quality of life compared to the general population. Recovery has gradually become a central concept and perspective in mental health care. The aim of recovery is to enable the patient to live a meaningful life. As a social educator, the focus is often to facilitate the best possible quality of life for the people you work with. Purpose: The purpose of the study is to elucidate factors in recovery-oriented practice that can help to improve the quality of life of people with dual diagnosis. The thesis question is therefore “How can recovery-oriented practice promote the quality of life of people with dual diagnosis?” Method: The study uses literature study as a method. The author has used research articles, curriculum and handpicked literature that illuminates the thesis question in the study. Some own experiences from work and practice are also used. Result: The results identified three themes that are central to recovery and quality of life; the relations central importance for safety, pride and coping, and cooperation and support. Conclusion: Theory and research show that various factors in recovery-oriented practice lead to improved quality of life. In such practice, it is important to have a good relation between the professional and the patient. This leads to safety, trust and recognition for the patient. Another important factor is that the patient must know that he/she is mastering everyday life and feels proud. This way, the patient becomes more independent and gets better self-esteem. Finally, it must also be borne in mind that in a recovery process, collaboration between the professional and the user is important for success. Here also comes self-determination and user participation. These are important factors in a recovery that can also promote quality of life. Keywords: recovery, substance drug abuse, mental health, dual diagnosis, quality of life Words: 7326en
dc.publisherNTNU
dc.titleRecovery og livskvalitet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel