Show simple item record

dc.contributor.advisorRasouli, Omid
dc.contributor.authorHaugland, Signy Alice
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:43Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672479
dc.description.abstractIntroduksjon: Overgangsprosessen fra barn til voksen, vil for de fleste være utfordrende. For ungdommer som har hatt tiltak i barnevernet vil denne overgangen være mer sårbar, og by på andre utfordringer. For å minske disse utfordringene får ungdommene tilbud om ettervern. Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke forskningen som belyser ungdommenes erfaring med overgangen til voksenlivet. Metode: Litteraturstudie er benyttet i denne studien. Det har blitt gjennomført et systematisk litteratursøk ved bruk av strukturerte- og ustrukturerte søk. Det er inkludert fem vitenskapelige artikler i studien. Resultat: Funnene fra de utvalgte artiklene resulterte i tre ulike temaer som omhandler ungdommenes erfaringer fra overgangen til voksenlivet. Temaene er: 1) Behovet for sosial støtte 2) Informasjon og medvirkning 3) Strukturelle barrierer Konklusjon: Overgangen til voksenlivet oppleves som utfordrende for de aller fleste ungdommene med barnevernsbakgrunn. Mangel på sosial støtte, medvirkning og informasjons, samt utfordringer knyttet til strukturelle barrierer, virker negativt inn på overgangen. Støtte som bidrar til at ungdommene føler seg selvstendig vil være hensiktsmessig for å mestre voksenlivet. Kontaktperson er et tiltak som oppleves svært positivt for ungdommene. Vernepleieren har relevant kompetanse som kan benyttes i møte med ungdom på vei over i voksenlivet.
dc.description.abstractIntroduction: The transition from child to adult will be challenging for most people. For young people who have had measures in child welfare, this transition will be more vulnerable and may present other challenges. To mitigate these challenges, young people are offered post-war care. Purpose: The purpose of the bachelor thesis is to investigate the research that illuminates young people's experience with the transition to adulthood. Method: A literature study was used in this study. A systematic literature search was conducted using structured and unstructured searches. Five scientific articles are included in the study. Results: The findings from the selected articles resulted in three different themes that deal with adolescents' experiences of transitioning into adulthood. The themes are: 1) The need for social support 2) Information and participation 3) Structural barriers Conclusion: The transition to adulthood is an experience that is challenging for most young people with child welfare backgrounds. Lack of social support, participation, and information, as well as challenges related to structural barriers, adversely affect the transition. Support that helps young people feel independent will be appropriate to be able to cope with adulthood. Contact person is a measure that is very positive for the youth. The caregiver has relevant expertise that can be used in meeting young people on their way into adulthood.en
dc.publisherNTNU
dc.titleUngdommers erfaring med ettervern "Tittel - Undertittel" Hvordan oppleves overgangen til voksenlivet for ungdom med tiltak i barnevernet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record