Show simple item record

dc.contributor.advisorWitzø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorBerg, Marie Hepsø
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:40Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672470
dc.description.abstractBakgrunn: Barn kan oppleve å være pårørende av en eller to foreldre med psykiske lidelser. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil barnas hverdag påvirkes. Barn har tidligere fått lite eller ingen oppfølging når en forelder er syk, og de kan ofte bli omtalt som «de usynlige barna». Men i 2010 kom en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn har selv en risiko for å utvikle psykiske lidelser hvis de lever i en omsorgssviktsituasjon. Lovendringene skulle bidra til å tidlig identifisere barn, kartlegge behov og bidra til at barn takler situasjonen bedre. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne relevante artikler som belyser min problemstilling: Hvilke utfordringer og muligheter erfarer helsepersonell i arbeidet med ivaretakelse av barn til foreldre med psykiske lidelser? Oppgaven vil også belyse vernepleierens ansvar og omfang i ivaretakelse av barn som pårørende. Metode: Metoden som er brukt er litteraturstudie, hvor det er fem fagfellevurderte artikler. Resultat: I de fem ulike artiklene var det mye av det samme som ble tatt opp. Flere barneansvarlige følte seg som «vaktbikkjer» hvor de måtte påse at kollegaer kartlegger om pasienten har barn, og om de gir barn nødvendig oppfølging. Samtidig føler de at helsepersonell unnlater seg ivaretakelse av barna. De tar også opp viktigheten av et godt foreldresamarbeid. Flere informanter opplevde at foreldrene vegret seg for å snakke om hjemmesituasjonen, barna og foreldrerollen. En annen viktig kategori er tilbudene barna får og hva de trenger. Konklusjon: Mye av grunnen til at barn ikke blir ordentlig ivaretatt og registrert kan være mangel på kunnskap og tid blant helsepersonell. Tidligere studier viser også at det er tilfeldig hvor mye helsepersonell engasjerer seg i barneperspektivet. Helsepersonelloven §10a er viktig å være kjent med, at det er lagt opp tilstrekkelig med veiledning, og at man har gode rutiner på arbeidsplassen slik at barna blir fulgt opp. Foreldresamarbeid er svært viktig, og barn har god nytte av å møte andre jevnaldrende i samme situasjon, og de trenger å bli sett.
dc.description.abstractBackground: Several children may experience being run by one or two parents with mental disorders. When something happens to parents or siblings, the children’s everyday lives will be affected. Children have previously received little or no follow-up when a parent is ill, and they can often be referred to as «the invisible children». But in 2010 came a law-change that gave health professionals a duty to look after children as relatives. Children themselves have a risk of developing mental disorders if they live in a caregiving situation. The law-change should help identify children early, identify needs and help children cope better with the situation. Purpose: The purpose of the assignment is to find relevant articles that illuminate my question: What challenges and opportunities do health professionals experience in caring for children of parents with mental disorders? The thesis will also highlight the sosial worker’s responsibilities and scope in caring for children as relatives. Method: The method used is literature study, where there are five peer reviewed articles. Result: In the five different articles, much of the same was included in the case of children as relatives. Several child custodians felt like "watchdogs" where they had to make sure that colleagues chart whether the patient has children and whether they give children necessary follow-up. At the same time, they feel that health professionals are failing to take care of the children. They also emphasize the importance of good parenting. Several informants felt that the parents refused to talk about the home situation, the children and the parenting role. Another important category is the offers the children receive and their experiences of the offers. Conclusion: Much of the reason why children are not properly looked after and registered can be a lack of knowledge and time among health professionals. Previous studies also show that it is randomly controlled how much health professionals engage in the children's perspective. The Health Personnel Act §10a is important to be aware of, and that adequate guidance has been put in place, and that you have good routines in the workplace so that the children are followed up. Parental cooperation is very important, and children have a good effect of meeting other peers in the same situation and being seen.en
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn som pårørende av psykisk syke foreldre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record