Show simple item record

dc.contributor.advisorThyli, Bente
dc.contributor.authorMidtby, Maria Prestetun
dc.contributor.authorLøvberg, Nina Marie
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672421
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Inflammatorisk tarmsykdom er en utbredt sykdom, spesielt i Skandinavia. Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har gastrointestinale symptomer som påvirker pasientens helserelaterte livskvalitet. Pasienter har et behov for lindrende, behandlende og veiledende sykepleie for å kunne leve med sykdommen. Hensikt: Hensikten er å finne forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å belyse hvordan sykepleier kan bistå pasienter i overgang til lavFODMAP diett som ernæringstiltak for å gi symptomlindring og bedret helserelatert livskvalitet ved inflammatorisk tarmsykdom. Metode: Litteraturstudien er basert på kunnskapsbasert forskning som er funnet gjennom søk i Medline, PubMed og ved manuelt søk. Det ble brukt relevante søkeord for å finne frem til studier som viser behovet for sykepleie til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Resultat: 6 vitenskapelige artikler, hvorav 5 omhandler pasientens fysiologiske effekt av å følge lavFODMAP diett, og 1 omhandler sykepleierens funksjon i behandlingstilbudet til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Konklusjon: Sykepleie kan bistå pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som etter anbefaling ønsker å følge en lavFODMAP diett gjennom undervisning og veiledning, lindring av gastrointestinale symptomer og bedret helserelatert livskvalitet. Undervisning og veiledning kan føre til økt sykdomskontroll og følelse av empowerment. Selv om mye tyder på at lavFODMAP diett kan være gunstig for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, trenges det mer forskning for å fastslå hvordan dietten burde implementeres med fokus på hvor lenge dietten burde følges og pasientens ernæringsstatus.
dc.description.abstractBackground: Inflammatory bowel disease is a widespread disease, especially in Scandinavia. Patients with inflammatory bowel disease have gastrointestinal symptoms that affect the patients quality of life. Patients are in need of alleviating, treating and guiding nursing in order to live with the disease. Aim: The aim is to find research-based knowledge that can help elucidate how nurses can assist patients in transition to a lowFODMAP diet as a nutritional intervention to provide symptom relief and better health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease. Methods: The literature review is based on research found through searching in Medline, PubMed and through manuel search. Relevant search words were used to find studies that show the need of nursing towards patients with inflammatory bowel disease. Results: 6 scientific articles, where 5 discuss patients physiological effect of following a lowFODMAP diet, and 1 discuss the nurses function in treatment offered to patients with inflammatory bowel disease. Conclusion: Nurses can assist patients with inflammatory bowel disease who after recommendation want to follow a lowFODMAP diet through education and guiding, relief of gastrointestinal symptoms and better health-related quality of life. Education and guiding can lead to disease control and a feeling of empowerment. Even though there are indications that a lowFODMAP diet would be beneficial to patients with inflammatory bowel disease, more research is required to establish how the diet should be implemented with focus on how long the diet should be followed and patients nutritional status.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleie, i et tverrfaglig ernæringssamarbeid, bistå pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som etter anbefaling ønsker å følge lavFODMAP diett?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record