Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikemo, Terje Andreas
dc.contributor.authorDanielsson, Tina
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:56Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672254
dc.description.abstractGjennom prosjektet har jeg ønsket å undersøke hvordan inkludering av funksjonsnedsatte mennesker oppleves av rekrutterende ansvarlige i frivillige verv. Tidligere norsk forskning på feltet forekommer i liten grad, og derfor ville jeg belyse tematikken. Institusjonell etnografi (Smith, 2005), Goffmans stigmateori, og rolleteori (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2019) la det teoretiske grunnlaget, og knyttes opp spørsmålene i oppgaven. Fire kvalitative dybdeintervjuer utgjorde det empiriske datamaterialet, der hensikten var å forstå informantenes erfaringer og holdninger. Ved bruk av teori har jeg tolket de empiriske funnene for å forstå opplevelsen av inkludering av en marginalisert gruppe mennesker. Prosjektet viser at erfaringene påvirker opplevelsen av inkludering. Mer erfaring tilsvarer mer tilretteleggelsesevne. Like muligheter opprettholder ulikhet i deltakelse for funksjonsnedsatte.
dc.description.abstractThroughout the project I have wished to study how inclusion of disabled people are experienced by responsible recruits in voluntary organisations. There are few former Norwegian studies within the field, which is why I want to study the theme. Institutional etnography (Smith, 2005), Goffman’s stigma theory, and role theory (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2019) laid the theoretical foundation, and is linked up to the questions within the project. Four qualitative in-depth interviews accounted for the empirical data material, where the purpose was to understand the informants’ experiences and attitude. I have interpreted the empirical findings by using theory to understand the experience of including a marginalised group of people. The project shows that experience affects the happenings of inclusion. More experience is equivalent to more adaptability to include. The same possibilities maintain inequality in participation for the disabled.en
dc.publisherNTNU
dc.titleIkke den, ikke den, men den ja!
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel