Show simple item record

dc.contributor.advisorGonzalez, Marianne Thorsen
dc.contributor.authorHagen, Stian Wigen
dc.date.accessioned2020-08-02T07:27:54Z
dc.date.available2020-08-02T07:27:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670590
dc.description.abstractBakgrunn: Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er en psykiatrisk behandlingsmetode som benyttes i behandlingen av enkelte alvorlige psykiske lidelser. ECT gjøres mens pasienten ligger i narkose under overvåkning fra anestesipersonell, av hensyn til pasientens sikkerhet og opplevelse av behandlingen. Helsedirektoratet (2017) sier at det er behov for en faglig normering av hvordan ECT skal gjennomføres i Norge. I den forbindelse finnes det, så vidt studenten er kjent med, få studier som har sett på anestesipersonellet sine erfaringer med praksis knyttet til ECT. Hensikt: Utforske og beskrive anestesiologisk praksis ved gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling (ECT) til personer med psykiske lidelser. Metode: Studien har et kvalitativt eksplorativt og deskriptivt design. Individuelt kvalitativt intervju ble brukt som metode for innsamling av data. Utvalget bestod av 6 anestesisykepleiere og 4 anestesileger fra samme virksomhet, med erfaring fra anestesiologisk praksis ved ECT. Intervjuene fulgte en temabasert intervjuguide. Graneheim og Lundman sin modell for kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet i analysen av den transkriberte teksten fra intervjuene. Funn: Fire kategorier, med 16 tilhørende underkategorier, ble analysert frem, og beskriver hva som kjennetegner anestesiologisk praksis ved ECT: kommunikasjon på mange nivåer, planlegging av det anestesiologiske arbeidet, kontinuerlig vurdering og justering underveis, og ansvar og faglig trygghet. Konklusjon: Funnene viste at anestesipersonellet arbeidet i samsvar med gjeldende forskning, faglige retningslinjer for anestesiologisk praksis ved ECT og etiske prinsipper. Anbefalinger for praksis er å styrke anestesipersonell sin kunnskap om anestesi ved ECT, øke oppmerksomheten mot det tverrfaglige samarbeidet mellom profesjonene i ECT-teamet og organiseringen av anestesiteamet. Mer omfattende studier anbefales for å kartlegge anestesipersonell sin praksis ved ECT i Norge. Nøkkelord (MeSH): Electrokonvulsiv behandling, Anestesi, Anestesipersonale, Levering av helsetjeneste
dc.description.abstractBackground: Electroconvusive therapy (ECT) is a procedure used to reverse symptoms of certain severe mental health conditions. ECT is done under general anesthesia, monitored by a anesthetic team, due to the patient’s safety and experience of the treatment. The Norwegian Directorate of Health recommend establishing a standard of care for ECT in Norway. To the students’ knowledge, few qualitative studies have investigated the anaesthetic practice related to anaesthesia in ECT. Purpose: The aim of the study was to describe the anesthesiological practice in ECT Method: Explorative and descriptive design based on individual interviews. Six nurse anesthetists and four anesthesiologists, experienced in providing anesthesia in ECT, participated in this study. Graneheim and Lundmanns concept for qualitative content analysis was used to analyse the transcribed text. Findings: Four categories, and 16 sub-categories, was identified to describe anesthesiological practice in ECT: communication on various levels, developing an anesthesia plan, continuous evaluation and adjustment, and responsibility and professional confidence. Conclusion: The findings show that the participants performed in accordance to research, guidelines for practice of anesthesia in ECT and ethical principles. Recommendations for practice is to enhance the knowledge among anesthetic staff about anesthesia in ECT, and more attention on collaboration within the ECT-team and the organization of the aesthetical team. More research is needed to investigate the topic in a national context. Key words (MeSH): Electroconvulsive Therapy, Anesthesia, Anesthetists, Delivery of Health Care
dc.publisherNTNU
dc.titleHva kjennetegner anestesiologisk praksis ved gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling (ECT) til personer med psykiske lidelser?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record