Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Kristin
dc.contributor.authorSnapa, Heidi Amundsen
dc.contributor.authorSkjåvik, Sara
dc.contributor.authorSøfferud, Guro
dc.date.accessioned2020-07-25T16:01:05Z
dc.date.available2020-07-25T16:01:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670235
dc.description.abstractIntroduksjon/ bakgrunn: Temaet seksuell trakassering har de siste årene vært dagsaktuelt og fått økt oppmerksomhet i det offentlige rom. Tross dette er temaet lite berørt innen sykepleie, særlig med tanke på pasienter som utsetter sykepleiere for seksuell trakassering. Hensikten med studiet: Hensikten med dette studiet er å undersøke hvordan sykepleier opplever og mestrer å bli utsatt for seksuell trakassering fra pasienter. Videre diskuteres det hvordan opplevelse og mestringsstrategier hos sykepleier påvirker pasientens tilgang til pleie med omsorg, sett i lys av Kari Martinsens omsorgsteori. Metode: Seks forskningsartikler ble analysert for å besvare problemstillingen. Både kvalitative og kvantitative studier ble benyttet for å belyse temaet. Analysen er inspirert av Aveyard sin metode. Resultat: Analysen ble rettet mot sykepleiers opplevelse og mestring av seksuell trakassering fra pasienter. Vi kom frem til to hovedtemaer: sykepleiers opplevelser ved seksuell trakassering og sykepleiers mestringsstrategier. Videre ble det identifisert seks underkategorier: Er yngre sykepleiere mer utsatt? Mangel på støtte fra kollegaer og leder, dilemmaer hos sykepleier, ignorering og distraksjon, oppgaveorientert mestring og fysisk avstand. Konklusjon: Seksuell trakassering fra pasienter avler mange negative følelser hos sykepleier. Sykepleiere sine mestringsstrategier påvirker pasienten sin tilgang til pleie utført med omsorg.
dc.description.abstractIntroduction: Sexual harassment has over the past few years been getting an increase of attention in public. Despite this, the topic seems to be given little attention among nurses and their profession, especially regarding patients who sexually harass nurses. Aim of the study: The aim of this study is to investigate how nurses' experience and cope being subject to sexual harassment from patients. Furthermore, we address how nurses experience and use of coping strategies affect their ability to nurse with care. We are discussing nursing with care using Kari Martinsen’s theory of caregiving in nursing. Method: Six research articles were analyzed to answer the thesis question. Both qualitative and quantitative studies were used to illustrate the topic. The analysis is inspired by Aveyard’s method. Result: Our analysis aimed to research nurses experience and coping of patients who sexually harass. We found two main themes in our analyze: nurses experience of being sexually harassed by patients and nurses coping strategies. From these main themes we identified six subcategories: Are younger nurses more exposed? Lack of support from coworkers and managers, nurses' dilemmas, ignorance and distraction, task- oriented coping and physical distance. Conclusion: Sexual harassment from patients results in many negative emotions among nurses. Nurse’s coping strategies affects the patients' access to nursing with care.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever og mestrer sykepleiere å gi omsorg til pasienter som har en seksuelt trakasserende atferd?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel