Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Arve
dc.contributor.authorTreurniet, Mai-Linn
dc.date.accessioned2020-07-24T16:00:39Z
dc.date.available2020-07-24T16:00:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670173
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke hva som gjør at noen går på gruppetimer, og at andre ikke gjør. Studien ser også på hvorfor det er flere jenter som benytter seg av gruppetreningskonseptet. For å besvare problemstillingen ble det brukt en kvalitativ forskningsmetode. Informasjonen ble samlet inn ved dybdeintervju, med treningsinteresserte informanter i alderen 19-25 år. Presentasjonen av oppgavens resultater ble delt inn i fire hovedtemaer: informantenes bevegelsesbakgrunn og erfaringer, deres treningsmotivasjon, deltakelse på gruppetimer i sal, og kjønn og deltakelse. Her diskuteres det i lys av teori, og sitater fra informantene. Resultatene viser likheter blant gutter og jenter, i forhold til tanker og oppfatninger rundt trening og gruppetrening. Flere informanter nevnte sosiale medier som påvirkningsfaktor. I tillegg hadde mange av informantene egne målsetninger som er med på å avgjøre hvilken treningsform de benytter seg av. Mange nevner også at uvitenhet er en faktor som kan redusere deltakelse på gruppetrening. Konklusjonen er ikke konkret, men kommer altså frem til faktorer som kan besvare problemstillingen. Hvilke mål man har er med på å avgjøre hvilke valg man tar, og målene kan bli påvirket av sosiale medier. Kjønnsnormene i samfunnet er også en faktor, og oppgaven konkluderer med at kjønnsstereotypisering kan være en årsak til at flere jenter deltar på gruppetimer. Nøkkelord: treningssentertrenden, gruppetrening, motivasjon, målorienteringsteorien – AGT, kjønn, kjønnsnormer
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate what makes some people go for group lessons and others not. The study also looks at why there are more girls who use the group training concept. To answer the problem, a qualitative research method was used. The information was collected by in-depth interview, with training interested informants aged 19-25 years. The presentation of the assignment's results was divided into four main themes: the informants' movement background and experiences, their training motivation, participation in group training, and gender and participation. Here it is discussed in light of theory, and quotes from the informants. The results show similarities between boys and girls, in relation to thoughts and perceptions about exercise and group training. Several informants cited social media as an influencing factor. In addition, many of the informants had their own goals that help to determine the type of training they use. Many also mention that ignorance is a factor that can reduce participation in group training. The conclusion is not concrete, but thus comes to factors that can answer the problem. The goals you have help determine what choices you make, and the goals can be influenced by social media. Gender norms in society is also a factor, and the thesis concludes that gender stereotyping may be a reason why more girls participate in group lessons. Keywords: fitness center trend, group training, motivation, goal orientation theory - AGT, gender, gender norms
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKjønn og deltakelse på gruppetimer i sal
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record