Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn.
dc.contributor.authorAasen, Malin.
dc.contributor.authorLangseth, Synne Sagbakken.
dc.contributor.authorLetrud, Sofie.
dc.contributor.authorLæhren, Camilla.
dc.date.accessioned2020-07-23T16:01:16Z
dc.date.available2020-07-23T16:01:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670072
dc.description.abstractBakgrunn: Kontinuerlig smertevurdering og smertelindring av hjemmeboende pasienter i den palliative fasen kan være utfordrende da sykepleierne ikke får observert pasienten i like stor grad som ved innleggelse i institusjon. Dette kan føre til at pasientenes symptomer ikke blir oppdaget, og at smertelindringen dermed blir utilstrekkelig. Hensikt: Denne studien har til hensikt å undersøke og belyse ulike metoder som kan bidra til å sikre kontinuerlig smertevurdering hos palliative pasienter i hjemmet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Fem vitenskapelige artikler er inkludert etter strukturerte søk i ulike databaser. Resultat: Funn i artiklene viser at kartleggingsverktøy er nyttig, men at det likevel blir brukt i varierende grad av sykepleiere. Årsakene til dette kan være mangel på tid, opplæring og kompetanse i hjemmesykepleien. Ulike hjelpemidler i form av kartleggingsverktøy og digitale løsninger kan gjøre kartleggingen enklere, og noen av forslagene som blir presentert kan brukes av pasienten selv, pårørende eller omsorgspersoner. Konklusjon: Hyppig bruk av velutviklede smertekartleggingsverktøy kan bidra til å bedre smertevurderingen og gi god palliativ pleie. Kartleggingsverktøy som ESAS har vist seg å være godt egnet til å vurdere smerte. Tilgang på ulike kartleggingsverktøy og valg av riktig metode, kan gjøre vurderingen sikker. Det er derfor nødvendig at verktøyene blir brukt på korrekt måte, og noe som kan sikres gjennom god opplæring. Dermed kan omsorgspersoner og helsepersonell føle seg tryggere i bruken av ulike kartleggingsverktøy, og smertevurderingen kan gjennomføres hyppigere.
dc.description.abstractBackground: Continous pain assessment and pain relief of home based palliative patients can be challenging, as the nurses do not observe the patient to the same extent as when admitted to an institution. This can lead to the patient´s symptoms not being discovered, thus the pain relief becomes insufficient. Aim: The aim of this study is to investigate and elucidate various methods that can help ensure continuous pain assessment in home based palliative patients. Methods: This bachelor thesis is a literature review. Five scientific articles were included after conducting structured searches in various databases. Results: Findings in the articles show that the use of pain assessment tools is useful, but nevertheless they are used to varying degrees by the nurses. Reasons for this may be lack of time, training and competence in home care nursing. Various tools in the form of pain assessment tools and digital solutions can make the assessment easier, and some of the presented suggestions can be used by either the patient himself, relatives or caregivers. Conclusion: Frequent use of well-developed pain assessment tools can contribute to improve pain assessment and provide good palliative care. Pain assessment tools such as ESAS has proven to be well suited for assessing pain. Access to various assessment tools, and choosing the right one to use, can make the assessment secure. It is therefore necessary that the assessment tools are used correctly, which can be ensured through proper training. Thus, caregivers and health professionals can feel more secure in the use of various assessment tools, and the assessment can be performed more frequently.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan sikre kontinuerlig smertevurdering for pasienter i livets sluttfase i hjemmet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel