Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinseth, Else Berit
dc.contributor.authorLeirda, Sigrid
dc.contributor.authorHåven, Jannicke Roli
dc.date.accessioned2020-07-17T16:03:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700886
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669593
dc.description.abstractIntroduksjon: Statistikk viser en økning i etterspørselen av nyretransplantasjon. Pasienter som gjennomgår en transplantasjon står i fare for å utvikle senkomplikasjoner, grunnet den medikamentelle behandlingen etter transplantasjonen. Det er derfor viktig at sykepleier underviser og veileder slik at en kan forebygge tilleggssykdommene. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å undersøke hvilken metode sykepleier kan anvende for å undervise og veilede nyretransplanterte pasienter til å gjennomføre endring levevaner, for å forebygge tilleggssykdommer hos denne pasientgruppen. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Strukturerte søk gjort i søkebaser (Medline ovid og Cinahl) har resultert i fem sykepleierelevante forskningsartikler. Disse er blitt analysert kritisk opp mot problemstillingen i litteraturstudien. Resultat: Pasientene i forskningsartiklene ønsker et personsentrert undervisningsprogram, som tar utgangspunkt i pasientens hverdag. Slik at undervisningen og veiledning kan justeres deretter. I en av de forskningsartikkelen hvor dette ble tatt i utgangspunkt, vises det til positiv virkning hos pasientenes psykiske helse og livskvalitet. Konklusjon: Ut fra de funnene som er gjort i studiene er et pasientsentrert undervisning- og veiledningsprogram det som gir et best resultat for at pasienten skal kunne gjennomføre endring av levevaner. Denne måten å undervise og veilede vil trolig fungere optimalt dersom pasientens læreforutsetninger og livssituasjon er kartlagt på forhånd.
dc.description.abstractIntroduction: Statistics show an increase in demand for kidney transplantation. Patients undergoing a transplant are at risk of developing side effects of immunosuppressive medication due to post-transplant drug treatment. It is therefore important that the nurse teaches and guides the patient to prevent side effects of immunosuppressive medication. Aim: The aim of this literature study is to investigate which method a nurse can use for teaching and guiding kidney transplant recipients, to implement change in their lifestyle. And to prevent side effects of immunosuppressive medication. Methods: The thesis is a literature study. Structured searches in databases (Medline ovid and Cinahl) have resulted in five nurse-relevant research articles. These have been critically analyzed against the problem statement in the literature study. Results: The patients in the research articles want a person-centered education program, which is based on the patient's everyday life. So that the teaching and guidance can be adjusted accordingly. This was the base in one of the articles, where it shows a positive effect on patients' quality of life and their mental health. Conclusions: Based on the results made in this study. It shows that for the patient to implement a change of living habits, a patient-centered teaching and counseling program gives the best outcome.This way of teaching and mentoring will probably be optimal, if the patient's learning conditions and life situation are mapped in advance.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier undervise og veilede nyretransplanterte til endring av levevaner?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record