Show simple item record

dc.contributor.advisorOdberg, Kristian Ringsby
dc.contributor.authorGundersen, Karianne Johnsrud
dc.contributor.authorBråthen, Tone Aamodt
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700834
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669223
dc.description.abstractKort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Skader i forbindelse med legemidler var én av de mest utbredte pasientskadene i 2018 på somatisk sykehus. Legemiddelhåndtering omfatter pasientsikkerhet og er derfor et viktig område for sykepleierstudenter. Sykepleierstudenten deltar i legemiddelhåndtering og lærer om det gjennom utdanning og praksis. Med nødvendig kompetanse i legemiddelhåndtering kan nyutdannede sykepleiere ivareta pasientsikkerheten. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske hvordan sykepleierstudenter kan utvikle sin kompetanse i legemiddelhåndtering i sykepleierutdanningen, og se på hvordan utdanningen tilrettelegger for å sikre kompetansen. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleierutdanningen og praksisstedet bidra til at sykepleierstudenten utvikler forsvarlig kompetanse innen legemiddelhåndtering?” Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie som benytter fag- og forskningsbasert kunnskap. Seks vitenskapelige artikler er benyttet for å besvare problemstillingen. Artiklene har blitt analysert kritisk og etisk. Resultat: Etter våre funn kan vi trekke frem følgende faktorer som påvirker sykepleierstudentenes utvikling av kompetanse i legemiddelhåndtering; sykepleierstudentens og veileders holdning, motivasjon og kompetanse, miljøfaktorer, medisinsk teknisk utstyr og organisatoriske forhold. Disse faktorene påvirker hverandre. Konklusjon: Sykepleierstudentenes kompetanse i legemiddelhåndtering ble påvirket av veiledning, miljøfaktorer som støy, medisinsk teknisk utstyr og samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet. Det er viktig at sykepleierutdanningen innebærer opplæring og veiledning i legemiddelhåndtering slik at studentene utvikler god kompetanse.
dc.description.abstractShort description of the bachelor thesis: Background: Drug-related injuries were one of the most widespread patient injuries in 2018 at somatic hospitals. Medication management encompasses patient safety and is important area for nursing students. The nursing student participates in medication management and learns about it through education and practice. With necessary competence in medication management can graduate nurses secure patient safety. Aim: The aim of this study is to explore how nursing students can enhance their competence in medication management during the nursing education and look at how the education is organized to ensure competence. Research question: “How can the nursing education and practice contribute so that nursing students developing sufficient competence in medication management?” Methods: The bachelor's thesis is a literature study that uses academic and research-based knowledge. Six scientific articles are used to answer the research question. The articles have been critically and ethically analyzed. Results: Based on our findings, we extracted following factors that influence the nursing student’s development of competence in medication management; the nursing student and their supervisor's attitude, motivation and competence, environmental factors, medical technical equipment and organizational conditions. These factors do all influence each other. Conclusion: Nursing students' competence in medication management were influenced by a number of factors: supervision, environmental factors such as noise, medical technical equipment and collaboration between the educational institution and the field of practice. It is important that the nursing education involves training and supervision in medication management, so that the students develop good competence.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleierstudentenes utvikling av forsvarlig kompetanse i legemiddelhåndtering
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record