Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVifladt, Anne
dc.contributor.authorLandmann, Suzana
dc.contributor.authorLøken, Lene Østenfor
dc.contributor.authorJohannsdottir, Asrun Dis
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669219
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: En samlet helsetjeneste skal i størst mulig grad finne løsninger innad i kommunen. Det har ført til redusert liggedøgn på sykehus og oppgavegliding fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Pasienter i hjemmetjenesten har nå mer alvorlige, behandlingskrevende og komplekse sykdomstilstander. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å finne eksisterende forskning om hvordan sykepleiere i hjemmetjenesten tidlig kan oppdage forverret somatisk tilstand hos den eldre hjemmeboende pasienten, slik at pasienten kan få rett behandling, på rett sted, til rett tid. Metode: I studien er litteraturstudie benyttet som metode. Det er utført strukturert søk i databasene Svemed+, Cinahl og PubMed. 7 artikler ble inkludert og tematisert. Resultat: Pasientene oppleves sykere og mer tidkrevende. Sykepleierne ønsker økt klinisk kompetanse og kartleggingsverktøy. Strukturelle begrensinger som tid og manglende ressurser vanskeliggjør gode kliniske vurderinger og forebyggende tiltak. Sykepleierne ønsker mer tid til deling av kompetanse med kollegaer, faglig oppdatering med teoretisk og praktisk trening, kurs og hospitering. Konklusjon: Gode validerte skåringsverktøy kan være god beslutningsstøtte i klinisk praksis for å respondere korrekt på iverksatte tiltak. For å kunne følge opp og revurdere pasientens tilstand må ansatte ha fellesforståelse og tilstrekkelig kompetanse. Ferdighetstrening kan styrke sykepleierens kliniske kompetanse i å gjenkjenne tidlige tegn på forverret tilstand. Arbeidsmiljøet kan være en viktig arena for diskusjon og deling av kompetanse. Sykepleierne trenger tid for å gjøre gode kliniske vurderinger. Krav om effektivisering og manglende ressurser gir større utfordringer i møtet med pasientene. Ledelsen bør legge til rette for bedre organisert og planlagt fagutvikling.
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: Comprehensive healthcare should to the greatest extent as possible find solutions in the municipality. It has led to reduction in hospital stays and task gliding from the specialist healthcare to the municipal healthcare. Patients in home healthcare are now more severe, require more treatment and have complex conditions. Purpose: The purpose with this literature study is to find the existing research about how nurses can contribute to early detection of deteriorated somatic condition in the elderly homebased patient. The patient should get the right treatment, at the right place, at the right time. Method: The study uses literature study as a method. It was executed structured searches in the databases SveMed+, Cinahl and Pubmed. 7 articles were included and were thematized. Results: Patients are perceived as more ill and time-consuming. Nurses want increased clinical competence and assessment tools. Structured limitations like time and lack of resources hampers good clinical assessments and preventive measures. Nurses want more time to share competence with colleagues, professional updates theoretical and practical training, courses, and secondments. Conclusion: Good validated clinical assessment tools can be good decision support in clinical practice to take proper measures. To follow-up and reevaluate patients’ conditions must employees have common understanding and sufficient competence. Skill-training can strengthen nurse’s clinical competence in recognizing early signs of deterioration. The work environment is important for discussion and competence sharing. Nurses need time to make good clinical assessments. Demand of efficiency and lack of resources presents challenges. Leaders should organize and plan professional development.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til tidlig oppdagelse av forverret somatisk tilstand hos den eldre hjemmeboende pasienten?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel