Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorDobilaite, Selina
dc.contributor.authorHelgesen, Eline Moen
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:32Z
dc.date.available2020-07-15T16:01:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669215
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: La meg bli kjent med min nye kropp.. -Sykepleierens veiledning i forsøk på å redusere engstelser og usikkerhet etter å ha fått anlagt stomi Dato: 02.06.20 Forfattere: Selina Dobilaite Eline Moen Helgesen Veileder(e): Siri Gunn Simonsen Stikkord/nøkkelord 
Stomi, sykepleie, veiledning, livskvalitet (3-5 stk) Antall sider/ord: 38/10602 Antall vedlegg: 1 
Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Omlag to tusen nordmenn får hvert år anlagt stomi. Disse menneskene vil på en eller annen måte komme i kontakt med sykepleiere, og de vil ha behov for veiledning og informasjon. I Norge er det flere stomiopererte pasienter som mangler nødvendig veiledning, informasjon og oppfølging. Felles for stomiopererte er ønske om tilstrekkelig informasjon og veiledning fra sykepleiere. Hensikt: Engstelse og usikkerhet knyttet opp imot å skulle leve et liv i en ny kropp kan for mange være skremmende. Vi har kommet frem til følgende problemstilling; Hvordan kan sykepleierens veiledning bidra til at voksne med nyanlagt stomi opplever mindre engstelser og usikkerhet knyttet til ”den nye kroppen”? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie og det er seks vitenskapelige artikler som har blitt inkludert etter å ha gjennomført søk i databasene Medline Ovid og Cinahl. Resultat: Denne litteraturstudien identifiserer fem ulike områder som kan føre til engstelse og usikkerhet hos stomiopererte pasienter. Disse områdene er; endringer i seksuell funksjon, endret selvbilde, depresjon og engstelse, manglende veiledning og lav livskvalitet. Konklusjon: Det er flere utfordringer knyttet mot veiledning og informasjon til stomiopererte. Den største utfordringen er manglende tid i helsevesenet, noe som har blitt identifisert i denne litteraturstudien. Sykepleierens veiledning kan forberede pasienten på hva som kan skje og bidra til å redusere engstelse og usikkerhet som oppstår på grunn av uvitenhet.

dc.description.abstractABSTRACT Title: Let me get to know my new body.. -The nurse´s guidance in attempting to reduce anxiety and uncertainty associated with having an ostomy Date: 02.06.20 Authors: Selina Dobilaite Eline Moen Helgesen Supervisor(s) Siri Gunn Simonsen Keywords Ostomy, nursing, guidance, quality of life (3-5) Number of pages/words: 38/10602 Number of appendix: 1 Short description of the bachelor thesis: Background: About two thousand Norwegians get a stoma every year. These patients will engage with a nurse at some point in their procedure, and will need guidance and information. In Norway, there are several stoma-operated patients who lack the necessary guidance, information and follow-up. Common to ostomy care is the desire for adequate information and guidance from nurses. Aim: Anxiety and uncertainty associated with living with a new body can be daunting for many. We have come up with the following problem; How can the nurse´s guidance help adults with newly created ostomy experience less anxiety and uncertainty related to the “new body”? Method: The Bachelor thesis is a literature study and there are six scientific articles that have been included after conducting searches in the Medline Ovid and Cinahl databases. Results: The literature review identifies five different issues that can lead to anxiety and uncertainty in ostomy patients. These issues are; changes in sexual function, changes in self-image, depression and anxiety, the lack of guidance and low quality of life. Conclusion: There are several challenges related to guidance and information for ostomy-patients. The biggest challenge is the lack of time in the health care system, which has been identified in this literature study. The nurse's guidance can prepare the patient for what can happen and help to reduce the anxiety and uncertainty arising from ignorance.
dc.publisherNTNU
dc.titleLa meg bli kjent med min nye kropp.. - Sykepleierens veiledning i forsøk på å redusere engstelser og usikkerhet etter å ha fått anlagt stomi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel