Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBalke, Inger
dc.contributor.authorBerg, Marita Nereng
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669207
dc.description.abstractBakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker kontakt med helsevesenet i dag. Selv om smertebehandlingen har blitt betydelig bedre de siste 20-30 årene, er det fortsatt en del som ikke mottar den smertelindringen de trenger. Som sykepleier har man ansvar for å dekke pasientens grunnleggende behov, som også omhandler pasientens smerter og administrering av smertelindrende tiltak. Hensikt: Jeg ønsker med denne oppgaven å øke både egne og andres kunnskaper om hva som er viktig i behandlingen av smertepåvirkede pasienter. Dette munnet ut i problemstillingen; «Hvilke sykepleiefaglige faktorer er viktige ved medikamentell behandling av smertepåvirkede pasienter?». Metode: Dette er en litteraturstudie der det er utført artikkelsøk i databaser. Deretter er det valgt ut fem artikler jeg mener kan belyse problemstillingen på en god måte. Resultat: Ut ifra de utvalgte artiklene var det fem hovedpunkter som skilte seg ut; kartlegging og vurdering, sykepleierens kunnskaper, administrering av legemidler, forholdet mellom pasienten og sykepleieren og dokumentasjon og oppfølging. Konklusjon: For å sikre at pasienten får god medikamentell smertebehandling, står først og fremst en god kartlegging og vurdering sentralt, der sykepleieren tar i bruk de kartleggingsverktøyene som passer pasienten. En strukturert administreringsprosess med konkrete retningslinjer, samt en god relasjon til pasienten er viktig for trygg og sikker legemiddeladministrering. Til slutt vil god sykepleierdokumentasjon være viktig for å sikre kontinuitet og oppfølging.
dc.description.abstractBackground: Today, pain is the most common reason why patients seek help in the health service. Even though the pain therapy has developed much the last 20-30 years, there are still many patients that doesn’t get the pain management they need. As a nurse you have responsibility to cover the patient´s fundamental needs, that also includes patients pain and administration of pain medication. Aim: With this assignment I want to increase both my own and others knowledge about what´s important in the management of pain affected patients. Therefore, the thesis statement is “Which nursing factors are important in the process of pain management for pain affected patients?”. Method: This is a literature study, where it is preformed article research in different databases. Afterwards it is selected five articles that in my opinion can illuminate the thesis statement in a good way. Results: It turned out to be five main factors that was repeated in all the articles; pain assessment, nurse´s knowledge, administrating pain medication, the relationship between patient and nurse and documentation and continuous observation. Conclusion: To make sure the patient gets good medical pain management, is primarily a good assessment, where the nurse uses the right mapping tool. A structured administration of the medication, based on good guidelines, together with a good relationship to the patient is important for safe and correct medical pain management. At last good documentation by the nurse will be important to make sure of continuity and follow-up.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiefaglige faktorer ved medikamentell smertebehandling
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel