Show simple item record

dc.contributor.advisorBalke, Inger
dc.contributor.authorHolm, Inger Marie
dc.contributor.authorHoxha, Edita
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:03Z
dc.date.available2020-07-15T16:01:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669195
dc.description.abstractBakgrunn: I Europa er andelen barn med fedme økende. I 2025 forventes overvekt å påvirke en av fem europeiske barn, noe som tilsvarer rundt 16 millioner europeiske barn. I Norge ser det ut til at barn med overvekt og fedme har stabilisert seg de siste årene. Samlet sett har mellom 15 og 20 prosent av norske barn overvekt eller fedme, det vil si omlag en av seks barn. Hensikt: Studien belyser årsaker og konsekvenser av overvekt, samt gjør rede for hvordan sykepleier kan motivere overvektige barn og deres foreldre til endring av sin livsstil. Metode: Det har blitt benyttet en litteraturstudie med kvalitativ metode. Ulike databaser ble benyttet til søk etter artikler, fem artikler ble analysert og inkludert i studien, etter egne eksklusjons- og inklusjons-kriterier. I tillegg til artiklene ble det benyttet annet relevant fagstoff og publikasjoner. Resultat: Det ble utvalgt fire relevante temaer ut fra artiklene, som har betydning i hvordan sykepleier kan bidra til å motivere barn med overvekt problemer og deres foreldre til sunnere livsstil: Sykepleiers faglige kompetanse, foreldresamarbeid og involvering, sykepleierens kommunikasjonsferdigheter og sykepleierens veiledende og undervisende rolle. Konklusjon: Funn i studien viser at foreldrene er fokuspunktet, vektrelaterte tiltak er gjeldene for hele familien og ikke bare for den som er rammet av overvekt. Noen foreldre ser ut til å ha manglende kunnskaper om riktig kosthold og fysisk aktivitet. Grunnen til dette kan bunne i utfordringene ved å utrette tiltakene i praksis. Foreldre trenger veiledning og undervisning om overvekt, ernæring, trening samt hvordan de skal håndtere situasjonen i hjemmet.
dc.description.abstractBackground: In Europe there are rising levels in child obesity. Child obesity are expected to affect one of five children in the Europe, that’s equal to approximately 16 million european children. The obesity among children in Norway have stabilized in the last few years. There are in total 15-20 percent or 1 of 6 children that are suffering from obesity in Norway. AIM: The study explains the cause and the consequence of child obesity. The objective is to explain the nurses role in motivating obese children and their parents to change towards a healthy lifestyle. Method: This study have been based on literature study with qualitative methods. Different databases has been used to search for articles, five articles were analysed and included in the study, with their own inclusion-exclusion criterias. In addition to the articles there are also different sources of relevant subject material and publications. Results: There was selected four relevant subjects out of the articles which have a importance in how nurses role can motivate children with obesity problems and their parents for a more healthy lifestyle; Nurse with professional knowledge, parent cooperation and involvement, Nurses communication skills and the nurses guidance and educational role. Conclusion: Findings in the study appear to show that parents are the point of focus. Weight related intervention effect the whole family and not only the individual that are affected by obesity. Some parents has lack of knowledge about the importance of having a healthy diet and to be physically active. The parents need guidance and instruction about overweight, nutrition,training and the importance of dealing with the problem in everyday situations at home.
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie ved overvekt hos barn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record