Show simple item record

dc.contributor.advisorHamnes, Bente
dc.contributor.authorJacobsen, Tina Merethe
dc.contributor.authorRønninghaug, Maria
dc.date.accessioned2020-07-15T16:00:44Z
dc.date.available2020-07-15T16:00:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669184
dc.description.abstractIntroduksjon: Kvinner med stomi kan oppleve seksuelle utfordringer som videre kan ha innvirkning på samlivet. Dette på grunn av redusert seksuelt selvbilde og livskvalitet. Seksualitet er fremdeles et tabubelagt tema som forbigår i stillhet blant sykepleiere, og helsepersonell generelt. En konsekvens av redusert informasjon og veiledning for pasienter og pårørende, kan være manglende evne til egenomsorg. Hensikt: Hensikten er å kartlegge hvilke seksuelle utfordringer kvinner med stomi står ovenfor. Videre avdekke hvordan sykepleier kan møte pasientgruppens seksuelle utfordringer. Deretter undersøke hvilke tiltak sykepleier kan iverksette for å forsterke egenomsorgen til kvinner med stomi. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie hvor det er blitt benyttet kvalitative- og kvantitative studier. I systematiske søk etter vitenskapelige artikler i perioden januar – mars 2020, ble databasene Medline (ovid), CINHAL og PsycInfo (ovid) benyttet. 6 artikler er inkludert for å belyse oppgavens problemstilling. Resultat: Resultatene viser at det varierer hvordan stomien påvirker kvinners seksualitet og samliv. Seksuelle utfordringer er utbredt blant kvinner som får anlagt stomi akutt. Det er derimot lavere forekomst hos de som er forberedt på å få stomi. Samtidig opplever kvinner med stomi at sykepleiere unngår å adressere temaet seksualitet, noe som samsvarer med sykepleiernes uttalelser - hvor de angir at det ikke er deres ansvarsområde. Konklusjon: Litteraturstudien avdekker sykepleieres manglende kompetanse i veiledning og undervisning om seksualitet og samliv. Det viser seg at PLISSIT-modellen er et godt verktøy som kan styrke sykepleiere i deres yrkesutøvelse. Inkludering av partner anses som viktig i den postoperative fasen, hvor støtte og involvering kan forsterke kvinnens seksuelle selvbilde. Videre vil det være viktig at sykepleier informerer om tiltak som kan bidra til mestring.
dc.description.abstractIntroduction: Women with an ostomy may experience sexual challenges that can further threaten the cohabitation. This is due to reduced sexual self-image and quality of life. Sexuality is still a taboo topic that goes by in silence among nurses, and health professionals in general. A perception of reduced information and guidance for patients and their relatives can lead to a lack of ability to self-care. Purpose: The purpose is to identify the sexual challenges women with ostomy faces. Furthermore, reveal how the nurse meets the patient group`s sexual challenges. Next, examine what measures nurses can take to empower the self-care of the women. Method: The bachelor thesis is a literature study where qualitative and quantitative studies have been used. In systematic searches for scientific articles in the period of January - March 2020, the databases Medline (ovid), CINHAL and psycInfo (ovid) were used. 6 articles are included to illustrate the issue of the thesis. Results: The results show that is varies how the stoma affects women's sexuality and cohabitation. Sexual challenges are widespread among women who have an ostomy acute, while there is a lower incidence among those who are prepared to have an ostomy. At the same time, women with an ostomy experience that nurses avoid addressing the topic of sexuality, which is in line with nurses` statements - where they indicate that it is not their area of responsibility. Conclusion: The literature study reveals nurses' lack of expertise in counseling and teaching about sexuality and cohabitation. It turns out that the PLISSIT model is a good tool that can strengthen nurses in their professional practice. Partner inclusion is also considered important in the post-operative phase, where support and involvement can enhance a woman's sexual self-image. Furthermore, it will be important for the nurse to inform about measures that can contribute to coping.
dc.publisherNTNU
dc.titlePå hvilken måte kan sykepleier bidra til ivaretakelse av seksualitet og samliv for kvinner med stomi?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record