Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKermit, Patrick Stefan
dc.contributor.authorSiqveland, Anders
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:31Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664160
dc.description.abstractTittel: Hva forteller kvalitativ forskning om hvordan tjenesteytere jobber med fagfeltet seksualitet i møte med utviklingshemming? Hensikt: Hensikten med studien er å få et innblikk i hva kvalitativ forskning sier om hvordan tjenesteytere forholder seg til temaet seksualitet og utviklingshemming og hvilke opplevelser personer med psykisk utviklingshemming har knyttet til dette temaet. Metode: I denne studien er litteraturstudie den brukte metoden. Det er utført strukturert litteratursøk i vitenskapelige databaser for å finne fagfellevurderte artikler basert på kvalitativ forskning. Det er inkludert fem artikler i studien. Resultat: På grunnlag av resultatene hentet ut fra de fem utvalgte artiklene er det identifisert faktorer som påvirker arbeidet med seksualitet i helsetjenestene. Det er manglende samsvar mellom behovet personer med psykisk utviklingshemming har for å snakke om seksualitet og ansvarsfølelsen tjenesteytere føler for å bistå i dette temaet. Dette er grunnet manglende retningslinjer og opplæringsplaner på seksualitet som fagfelt. Konklusjon: Generelt sett er tjenesteytere positive til å arbeide med seksualitet og utviklingshemming. For å klare å yte tilfredsstillende bistand er det et behov for opplæring og retningslinjer på fagfeltet seksualitet. Dette er en forutsetning for at man skal fjerne tabuet rundt dette temaet og klare å skape et seksualvennlig miljø som senker terskelen for å stille spørsmål til tjenesteytere knyttet til seksualitet.
dc.description.abstractTitle: What does qualitative research say about how service providers work with the field of sexuality in meeting with intellectual disability? Purpose: The purpose of the study is to gain an insight into what qualitative research says about how service providers relate to the topic of sexuality and intellectual disability and what experiences people with intellectual disabilities have related to this topic Method: In this study, literature study is the used method. Structured literature searches have been carried out in scientific databases to find peer-reviewed articles based on qualitative research. Five articles are included in the study. Result: On the basis of the results drawn from the five selected articles, factors that influence the work on sexuality in health services have been identified. There is a mismatch between the need for people with intellectual disabilities to talk about sexuality and the sense of responsibility service providers feel to assist in this topic. This is due to a lack of guidelines and training plans on sexuality as a field of work. Conclusion: On a general level, service providers are positive about working with sexuality and intellectual disability. To be able to provide satisfying assistance, there is a need for training and guidelines in the field of sexuality. This is a prerequisite for removing the taboo around this topic and being able to create a sexual-friendly environment that lowers the threshold for asking service providers about sexuality.
dc.publisherNTNU
dc.titleHva forteller kvalitativ forskning om hvordan tjenesteytere jobber med fagfeltet seksualitet i møte med utviklingshemming?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel