Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTøndel, Gunhild
dc.contributor.authorSøfting, Tale Snilsberg
dc.date.accessioned2020-07-14T16:04:34Z
dc.date.available2020-07-14T16:04:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664130
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker skolens rolle i bedringen av levekårene og livskvaliteten til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Ulikheten i Norge øker og det samme gjelder antall barn som vokser opp i fattige familier. Regjeringens strategi mot barnefattigdom fra 2015 understreker viktigheten av både skole og fritid for sosial utjevning. Studien er kvalitativ og basert på dybdeintervju med ansatte i skoleverket i Trondheim kommune. Den tar for seg hvilke utfordringer de ansatte ser når det kommer til ulikhet i skolen og hvilke tiltak skolene har. Oppgaven er også komparativ i den forstand at skoler med ulikt sosioøkonomisk elevgrunnlag blir sammenlignet, som er førende for hovedfunnene og konklusjonen. De sentrale funnene i studien er at til tross for at skolene har ulikt elevgrunnlag er fattigdommen synlig og utfordrende på samme vis. De ansatte føler seg begrenset i og med at de kun kan hjelpe på dagtid, og ønsker et større samarbeid med andre aktører som kommunen og idrettslag. Det var også tydelig at skolen med flest barn i lavinntektsfamilier hadde flere tiltak. Muligheten for større samarbeid og lengre skoledag blir drøftet som en potensiell løsning.
dc.description.abstractThis thesis examines the schools role in bettering the living conditions and the quality of life of children growing up in low-income families. Inequality in Norway is rising, and so is the number of children growing up in poor families. The government's strategy against child poverty from 2015 underlines the importance of school and leisure for social cohesion. This study is qualitative and based on in-depth interviews with school employees in the municipality of Trondheim. It deals with the challenges the employees identify among their students when it comes to inequality, as well as the measures the schools already have taken. The study is comparative in the way that schools where the socioeconomic status of the students differ are compared, which is important for the main findings and the conclusion. The central findings in the study are that despite the schools having different student populations, poverty is visible and challenging in the same ways. The employees feel limited since they can only help during daytime, and would like better cooperation with, for example, the municipality and sports teams. The possibility for more cooperation and a longer school day is discussed as a potential solution.
dc.publisherNTNU
dc.titleLek, læring og lavinntekt - En kvalitativ undersøkelse om skolens rolle i bedring av livsvilkårene til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel