Show simple item record

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorTangvik, Hanna
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:48Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663833
dc.description.abstractIntroduksjon/bakgrunn: Temaet seksualitet og utviklingshemming har i lang tid vært stigmatisert og tabu. I de senere årene har temaet fått mer oppmerksomhet, og det har blitt satt et større fokus på hvordan det kan tilrettelegges for en god seksuell helse hos personer med psykisk utviklingshemming. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å gi vernepleieren kunnskap om hvordan tilrettelegging vil kunne gi en god seksuell helse hos personer med psykisk utviklingshemming. Metode: Denne oppgaven benytter seg av metoden litteraturstudie, og tar for seg fem ulike forskningsartikler, samt annen relevant litteratur. Resultat: De fem artiklene oppgaven tar for seg ga alle funn om tilrettelegging av god seksuell helse hos personer med psykisk utviklingshemmede. Resultatene i artiklene ble grunnlaget i fem tema diskutert i oppgaven: 1. Seksualundervisning og kunnskapsnivå, 2. Stigmatisert og tabu, 3. Seksuell påvirkningskraft, 4. Kjærlighetsliv, og 5. Overgrep og uverdig behandling. Konklusjon: Kunnskap, åpenhet og aksept for seksualitet og psykisk utviklingshemming anses som svært viktig både for tjenestemottakere, tjenesteytere og pårørende. Dette for å tilrettelegge for god seksuell helse, og for å forebygge mot overgrep og annen uverdig behandling. Tilgang til både formelle og uformelle kunnskapskilder, samt tilrettelagt seksualundervisning er tiltak som ses å fungere for en bedre seksuell helse hos personer med psykisk utviklingshemming. Mer åpenhet, aksept, klare retningslinjer og rutiner fra arbeidsplass ses å fungere for at tjenesteytere skal bidra til en bedre seksuell helse for tjenestemottakerne. Nøkkelord: seksualitet, utviklingshemming, tilrettelegging, forebygging, seksuell helse Antall ord: 7575
dc.description.abstractIntroduction/background: For a long time, sexuality and disabilities has been stigmatized and taboo. In the later years, the issue has gained more attention and there has been a greater focus on how to facilitate a good sexual health for people with intellectual disabilities. Purpose: The purpose of my research has been to inform intellectual disabilities nurses (Social educator) about how to facilitate for a good sexual health for people with intellectual disabilities. Method: Literature studies has been used as a method and five research papers has been analyzed in depth. Other relevant literature has also contributed but in a smaller scale. Result: All of the articles used gave information on how to facilitate for a good sexual health for people with intellectual disabilities. The results in these articles became the basis for five separate topics discussed in this paper; 1. Sex education and knowledge levels, 2. Stigmatizing and taboo, 3. Sexual influence 4. Love life (emotional connections), and 5. Sexual abuse and unfair treatment. Conclusion: Knowledge, openness, and acceptance for sexuality and intellectual disabilities are important factors for recipients, providers, and dependents to facilitate for good sexual health and to prevent abuse and other unworthy treatment. Access to sex education and to both formal and unformal information are seen as measures that creates a better sexual health for people with intellectual disabilities. With clear guidelines, openness, acceptance, and good routines for healthcare workers we can see that providers can contribute to a better sexual health for the dependents. Keywords: Sexuality, disabilities, facilitation, prevention, sexual health Number of words: 7575
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksuell helse hos personer med psykisk utviklingshemming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record