Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKermit, Patrick Stefan
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:52Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663795
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det har etterhvert blitt mer vanlig med ansettelse av andre profesjoner en bare lærere i skolen, med mål om samarbeid for å bedre skolens miljø. Hvordan dette organiseres er stort sett opp til hver skole. Organisering og strukturering av samarbeidet mellom de ulike profesjonene vil påvirke dets kvalitet og effektivitet, og dermed også tjenestene som skal ytes. Problemstilling: Hvordan opplever ansatte i skolen det tverrprofesjonelle samarbeidet i forebygging av elevers psykiske helseutfordringer? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som systematiserer og sammenfatter kunnskap fra forskningsbaserte kilder. Resultater og funn: Det fremkommer markante likhetstrekk på tvers av artiklene som har blitt analysert. De fleste opplever at de ulike profesjonenes roller er uklare og overlappende. I tillegg er det flere som opplever at det er en mangel på struktur og tydelige nasjonale føringer for det tverrprofesjonelle samarbeidet i skolen. Samtidig er det en felles enighet om at samarbeidet er viktig og betydningsfullt, da det har en sentral rolle i forebygging av psykiske helseutfordringer og påvirkning på skolens miljø. Oppsummering og veien videre: Funnene i artiklene viser at det tverrprofesjonelle samarbeidet i skolen går i positiv retning. Samarbeidet er likevel omfattende, og bør derfor studeres i videre forskning. Mer kunnskap om samarbeid i skolen kan bidra til at de ulike profesjonene i skolen kan benytte kunnskap og kompetanse på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Dette vil igjen kunne skape bedre kvalitet i helsetjenestene for elevene.
dc.description.abstractAbstract Background: It has gradually become more common to hire other professions than just teachers in schools, so that they can collaborate to improve the school’s environment. How this is organized depends on each school. The organization and the structure on the collaboration between the professions will influence the quality and efficacy in their work, and thus also the services provided of them. Issue: How do school staff experience interprofessional collaboration in preventing pupils` mental health issues? Method: This study is a literature review aimed at systematizing and summarizing knowledge from research-based sources. Results and findings: There exist pronounce similarities between the results in the different articles that has been analyzed. Most of the professionals experience their roles as unclear and mixed. In addition, several of the sources mention that there is a lack of structure and clear guidelines for the interprofessional collaboration in school. At the same time, they all agree that the collaboration is important and meaningful, since it has an important role in preventing mental health issues and can improve the school´s social environment. Summary: The findings indicate that the interprofessional collaboration has beneficial outcomes. The interprofessional collaboration also have challenges, and this is something future research must look at. More knowledge about interprofessional collaboration in school, could cause employee´s at schools to use their competences in even better ways. This would also generate better health-services for the pupils.
dc.publisherNTNU
dc.titleTverrprofesjonelt samarbeid - hvordan oppleves det egentlig?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel