Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlm, Bente
dc.contributor.authorYar, Lana
dc.contributor.authorBreistein, Marthe Bolstad
dc.contributor.authorSivertsen, Kamilla Dalheim
dc.date.accessioned2020-07-07T16:09:10Z
dc.date.available2020-07-07T16:09:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661277
dc.description.abstractI møte med covid-19 pandemien ser vi at bioingeniører har en nøkkelrolle i påvisning av SARS-CoV-2. Vi ble nysgjerrige på om de analysemetodene som blir brukt i dag er gode nok, og ønsket å vite hvorfor immunologiske analyser med ELISA ikke er tatt i bruk. Hensikten med oppgaven er å svare på problemstillingen "Hvorfor brukes RT-qPCR påvisning av SARS-CoV-2 framfor en immunrespons påvisning med ELISA?". Vi ønsker å belyse dette temaet da immunologiske metoder for å påvise covid-19 fortsatt er under utvikling. Utviklingen av analysemetodene er avgjørende for hvor godt laboratoriene vil kunne håndtere pandemien vi står ovenfor i dag. For å svare på problemstillingen blir det gjennomført et systematisk litteratursøk. Ved litteratursøket finner vi forsknings- og review artikler som omhandler covid-19 og hvordan en påviser denne sykdommen. Resultatet fra litteratursøket viser at deteksjon av SARS-CoV-2 fortsatt bør analyseres ved bruk av RT-qPCR, da denne analysen er den eneste validerte metoden så langt. På en annen side vil en god immunologisk metode for påvisning av covid-19 være viktig å ferdigstille så fort som mulig. ELISA vil være et godt hjelpemiddel for påvisning av covid-19 lengre ut i sykdomsforløpet. Metoden vil i større grad gi en mulighet for å kunne overvåke sykdomsbilde, kartlegge hvor stor del av befolkningen som har hatt sykdommen, og i hvor stor grad vi danner antistoffer mot SARS-CoV-2.
dc.description.abstractFacing the covid-19 pandemic, we acknowledge that biomedical laboratory scientists have a key role in detecting SARS-CoV-2. We were curious about whether the analysing methods used today are good enough, and wanted to know why immunological analysis like ELISA are not used. The purpose of this paper is to answer the problem statement \say{Why is the RT-qPCR detection of SARS-CoV-2 used instead of an immune response detection with ELISA?} The purpose of elucidating this topic is that immunological methods for detecting covid-19 are still under development. The development of detection methods is crucial to how well the laboratories can handle this pandemic. A systematic literature search is conducted to answer our problem statement. In the literature search, we find research- and review articles on covid-19 and how to detect and identify the disease. Based on the literature search, detection of SARS-CoV-2 should still be analysed using RT-qPCR, as this assay is the only validated method so far. However, the use of a immunological method to identify covid-19, is important to develop as soon as possible. ELISA will be a good aid for the detection of covid-19 further into the course of disease. It also provides an opportunity to monitor the clinical picture, chart the spread of infection and to what extent we generate antibodies against SARS-CoV-2.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvorfor brukes RT-pPCR påvisning av SARS-CoV-2 framfor en immunrespons påvisning med ELISA?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel