Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngebrigtsen, Jan Erik
dc.contributor.authorFriis-Vollan, Nora
dc.date.accessioned2020-07-07T16:03:29Z
dc.date.available2020-07-07T16:03:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661107
dc.description.abstractSammendrag Denne undersøkelsen belyser idrettsarrangementet Bysprinten som fenomen, og dets strukturelle koblinger til systemer i lokalsamfunnet. I lys av Luhmanns systemteori er det forsøkt å synliggjøre hvilken betydning Bysprintens relasjoner har for gjennomføringen av idrettsarrangementet, samt for Bysprintens forankring i lokalsamfunnet. Undersøkelsen bygger på en interesse og nysgjerrighet for idrettsarrangementet Bysprinten. Dette på bakgrunn av at Bysprinten har utviklet seg til å bli et attraktivt arrangement som tiltrekker seg langrennsløpere fra øverste nivå internasjonalt og nasjonalt, og som skaper stor entusiasme og aktivitet i lokalsamfunnet. Resultatene i undersøkelsen tyder på å være sammenfallende med et utvalg tidligere forskningsresultater på lignende arrangement. Disse har i likhet med meg, sett på betydningen av opplevelsesarrangement på relativt små steder, da særlig i distrikts-kommuner. Ifølge Luhmanns systemteori må Bysprinten oppleves som relevant for samfunnet for å kunne eksistere. For å få til dette må det søkes relasjoner i lokalsamfunnet. Disse relasjonene blir undersøkt i studien. Det kommer nemlig tydelig frem at Bysprinten som system er 100% avhengig av sine relasjoner til andre system i lokalsamfunnet, da disse besitter kunnskap og kompetanse som er avgjørende for at Bysprinten skal kunne fortsette sin eksistens og utvikling. Samarbeidet mellom Bysprinten og de strukturelle koblingene, danner et slags samfunnsmessig fundament. Koblingene til de lokale skiklubbene, hovedsponsor for arrangementet og Idrettsfag ved Mosjøen videregående skole, oppleves som attraktiv. Attraktiv i den grad at systemene bidrar med relevante ytelser til Bysprinten, og i samfunnet ellers.
dc.description.abstractAbstract This study highlights the sports event Bysprinten as a phenomenon and its structural links to systems in the local community. In light of Luhmanns system theory, attempts have been made to highlight the significance of Bysprintens relationships for the implementation of the sporting event, as well as for Bysprintens anchoring in the local community. The survey is based on an interest and curiosity for the sports event Bysprinten. This is because Bysprinten has developed into an attractive event that attracts cross-country skiers from the top level internationally and nationally, and which creates great enthusiasm and activity in the local community. The results of the study indicate that they are consistent with a selection of previous research results at similar events. These have, like me, looked at the importance of experiential events in relatively small places, especially in district municipalities. According to the theory, Bysprinten must be perceived as relevant to society in order to exist. To achieve this, they must seek relationships in the local community. It is these relationships that are examined in the study. It is clear that Bysprinten as a system is 100 % dependent on its relationships with other systems in the local community, as they possess the knowledge and skills that are essential for the Bysprinten to continue its existence and development. The cooperation between Bysprinten and the structural links, forms a kind of social foundation. The links to the local ski clubs, the main sponsor of the event and Sport Science at Mosjøen high school, are perceived as attractive. Attractive to the extent that the systems contribute relevant benefits to Bysprinten, and in society otherwise.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBysprintens forankring i lokalsamfunnet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel