Show simple item record

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorLindby, Johanne
dc.date.accessioned2020-07-07T16:03:14Z
dc.date.available2020-07-07T16:03:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661093
dc.description.abstractFra 8. klasse blir elever vurdert med karakter i kroppsøving. Vurdering kan skje på mange forskjellige måter før sluttvurderingen i 10. klasse. I opplæringsloven og læreplan beskrives det hva elever har krav på og hva elevene skal kunne etter 10. klasse. Vurdering for læring er et satsingsområde i Norsk Skole med fokus på vurdering som et verktøy i læringsprosessen. En av de viktigste oppgavene til vurdering er å motivere elever til videre arbeid. Mestringsforventning handler om at elever har troen på at de skal klare en bestemt oppgave vil gjennomføre dem bedre. Selvbestemmelseteori (SDT) beskriver ulike psykologiske faktorer som er viktig for elevers motivasjon. Hensikten med studien er å belyse bruken av underveisvurdering i kroppsøving. Det er tidligere gjennomført noe forskning på området, både kvantitativt og kvalitativt. Denne studien ønsker derfor å bidra til et bredere bilde av tema. Datainnsamlingen ble gjort gjennom intervju av sju 10. klassinger på to ulike ungdomskoler. Gjennom intervjuene har man søkt svar på elevers erfaringer og opplevelser med bruk av underveisvurdering i kroppsøving. I tillegg har man søkt svar på hva underveisvurderingen har å si for elevers motivasjon i faget. Undersøkelsens hovedfunn viser at elever opplever liten bruk av underveisvurdering i kroppsøving. Selv om bruk av underveisvurdering i læringsprosessen er et satsingsområde opplever elevene lite eller ingen bruk. Elever opplever store forskjeller i bruk av underveisvurdering i kroppsøving i forhold til andre fag. Elevene opplever liten bruk av egenvurdering. I tillegg vet svært få hva de vurderes etter eller hva som er målet med undervisningen. Fokus ligger på aktiviteten fremfor læringsutbytte. Elever forteller at det å ikke få vite underveis hva man kan jobbe med videre eller få bekreftelse på at de man gjør er bra som umotiverende.
dc.description.abstractStudents gets grades in physical education from 8th grade. There are many ways to assess the students before they get their final grade at the end of 10th grade. The Norwegian education act and the curriculum describes what the students are entitled and what their learning outcome should be. Assessment for learning is a growing priority in Norwegian Schools. The goal is to use assessment as a way of learning. To motivate the students to improve is one of the main tasks for assessment. The theory of Self- efficacy describes that students that believe they can do the task they are given are more motivated when doing it. Self-determination theory tells us that there are psychological factors like verbal encouragement and autonomy that are important for a student’s motivation. The motivation is based on the fulfillment of the psychological factors. The purpose of the study is to put focus on the use of assessment during a school year rather than the assessment at the end. There are similar quantitative and qualitative studies conducted before. This study wishes to contribute to broaden the picture on the matter. Interview was used to collect data to the study. Seven 10th graders from two different schools where interviewed. Through the data from the interview the analysis presents students experiences with the use of assessment during the learning process. In addition, the analysis focuses on motivational aspect of assessment. The main findings of the study show that students experience little or no use of assessment during their semester. Most only experiences it at the end of the semester or school year. It is not used as a way of learning. Students think that it is big differences in the use of assessment in Physical education compared to other subjects. They experience little use of self-evaluation. In addition, few know what they are going to learn and what the teacher looks at. The students describe the lack of assessment during their semester as demotivating. They do not know where they stand or what they can do to improve their grade.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«DET KUNNE VÆRT GREIT Å VITE HVORDAN JEG LIGGER AN»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record