Show simple item record

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorJonsson, Cecilia
dc.date.accessioned2020-07-02T16:00:36Z
dc.date.available2020-07-02T16:00:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660577
dc.description.abstractDenna studie undersöker hur Rädda barnens frivilliga upplever idrotten som ett fält för inkludering av flyktingbarn i Trondheim. Projektet ”En god nabo” är en intervention med mål om att integrera och inkludera flyktingbarn i sitt närområde. Detta sker genom att de frivilliga prövar att aktivera barnen i olika fritidsaktiviteter. Idrotten kan ses som ett eget socialt fält med olika betingelser för att kunna delta. Detta fältbegrepp har sitt ursprung i Bourdieus sociologiska fältteori som fokuserar på hur olika former för kapital (socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt) sätter premisser för individers handlingsmöjligheter. Tidigare forskning har belyst olika barriärer för idrottsdeltagande, där barn med minoritetsbakgrund ser ut att vara underrepresenterade. Därmed önskar studien att sätta fokus på hur Rädda barnens frivilliga upplever dessa betingelser i sitt arbete. I denna studie är det två kapitalformer som sticker ut. Socialt och kulturellt kapital framstår som viktiga resursformer för att inkluderas innanför idrottsfältet. Detta kommer fram då familjer med stora sociala nätverk ser ut att klara att navigera sig innanför idrottsfältet på egen hand. Samtidigt som de frivilliga utgör en form för förlängt socialt kapital. Många inslag av den norska idrottskulturen framstår som främmande för dessa familjer. Det att anmäla sig, betala avgifter och kommunicera med idrottslaget är exempel där de frivilliga bistår familjerna med ett viktig kulturellt kapital. Till trots för att tidigare forskning fokuserat mycket på ekonomiska barriärer till idrottsdeltagande, verkar detta inte vara en avgörande faktor i detta projekt. Det kan tolkas som att de tilltag och ekonomiska stödordningar som finns i samhället har haft en positiv effekt. Att utveckla fältspecifikt idrottskapital, både i form av kroppsligt och föreningskapital, ser ut att vara viktigt för att ingå i idrottsfältet både på kort och lång sikt. Genom att sätta sökljuset på etablerade strukturer som påverkar inkluderings- och exkluderingsmekanismer, kan vi öka kunskapen runt idrotten som fält i samhället. Med ett mål om att öka tillgången till detta fältet för samtliga individer.
dc.description.abstractThis study examines how volunteers in Save the Children’s project “A good neighbor” experiences sports as a field of inclusion for refugee children. The project is an intervention with a goal to integrate and include refugee children in their local neighborhood. The volunteer’s job is to activate these children through different leisure activities. Organized sport can be seen as a social field which requires different conditions to be fulfilled to participate. This field-concept comes from Bourdieu’s sociological field-theory which focuses on how different forms of capital (social, economic, cultural and symbolic) premises the individuals’ possibilities of action. Earlier studies have investigated different barriers for sports participation, where children with minority background seem to be underrepresented. Therefore, this study wishes to shed light on how volunteers from “Safe the children” experiences these terms of condition in their work. In this study, social and cultural capital seem to have a significant impact to be included in the sports field. This becomes clear since families with big social networks appears more independent, and more able to navigate in the sports-field by themselves. At the same time the volunteers act as an important form of extended social capital for families in the project. Many aspects of the Norwegian sports culture appear foreign for these families. To be able to sign up, pay participation fees and to communicate with the sports team is examples where the volunteers contribute with an essential form of cultural capital. Despite the earlier focus on economic barriers for sports participation in science, economical barriers do not seem to be significant for families in this project. This could be a sign that the economic programs and support systems available in the society, has had a positive effect. To develop field-specific sports capital, seem to be important to participate in the sports field both in the short and long run. By shedding light on established structures that affects inclusion- and exclusion mechanisms, we can increase the knowledge about sport as a social field. With the main goal to increase accessibility to this field for everyone in our society.
dc.publisherNTNU
dc.titleFritidsaktivitet för alla? En kvalitativ studie om hur frivilliga i projektet ”En god nabo” upplever idrotten som ett fält för inkludering av barn med flyktingbakgrund.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record