Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorgersen, Tone
dc.contributor.authorBlomkvist, Sofie
dc.contributor.authorPedersen, Camilla
dc.date.accessioned2020-07-01T16:00:49Z
dc.date.available2020-07-01T16:00:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660389
dc.description.abstractInnledning Denne bacheloroppgaven undersøker hvilke faktorer som påvirker aktivitet og deltakelse hos eldre personer med depresjon. I Norge lider cirka 450 000 personer av depresjon, og omtrent 22 prosent av disse er eldre. Det er store mørketall grunnet at det er mange som undervurderer at de har behov for hjelp og behandling. Hensikt Hensikten med studien er å opparbeide kunnskap om hvordan en kan bidra til at eldre med depresjon skal kunne være i aktivitet og delta i meningsfulle aktiviteter. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålet er «Hvordan arbeider ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten med eldre og depresjon, med tanke på aktivitet og deltakelse?” Metode For å besvare forskningsspørsmålet er det gjort en kvalitativ studie ved bruk av forskningsintervjuer. I forkant av intervjuene har forskningsgruppen innhentet tidligere forskning gjennom litteratursøk. Det er gjennomført tre intervjuer over telefon med ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten. Materialet fra intervjuene er transkribert og analysert før de er presentert i resultatdel. I diskusjonsdelen blir resultatene diskutert. Resultat Resultatet er fremstilt gjennom fire hovedkategorier som ble utviklet i analysen. Hovedkategoriene er kartlegging, aktivitet, motivasjon, og intervensjon. Hovedtrekkene fra resultatet viser at å ufarliggjøre og motivere til aktivitet kan bidra til deltakelse blant eldre med depresjon. Å finne det som passer den enkelte pasient best, har vist seg å være viktig – den gylne middelvei. Konklusjon Informantene arbeider med å skape gode rutiner og vaner hos eldre med depresjon, for å forsøke at de kommer ut av det inaktive og passive mønsteret. Videre vektlegges motivering, fysisk aktivitet, gruppe- og individuell behandling og aktivitetsbalanse. Dette støttes av teori og tidligere forskning. Nøkkelord: Eldre, Depresjon, Ergoterapi, Aktivitet, Deltakelse
dc.description.abstractIntroduction This study examines the factors that influence activity and participation in older people with depression. In Norway, about 450,000 people suffer from depression, and about 22 percent of them are older. There are big unofficial numbers due to the fact that many people underestimate the need for help and treatment. Purpose The purpose of this study is to develop knowledge about how to help older people with depression to be able to be active and participate in meaningful activities. Research Questions The research question is "How do occupational therapists in the spesialist health service work with the elderly and depression, with regard to activity and participation?" Method To answer the research question, a qualitative study has been conducted using research interviews. Prior to the interviews, the research group has obtained previous research through literature searches. Three interviews were conducted over the phone with occupational therapists in the specialist health service. The material from the interviews is transcribed and analyzed before being presented in the results section. In the discussion section, the results are discussed. Result The result is presented through four main categories that were developed in analysis. The main categories are mapping, activity, motivation, and intervention. The main features of the result show that harmlessness and motivation for activity can contribute to participation among the elderly with depression. Finding what suits each patient best has proved to be important. Conclusion The informants work to create good routines and habits of older people with depression, to try to get them out of the inactive and passive pattern. Furthermore, emphasis is placed on motivation, physical activity, group and individual treatment and activity balance. This is supported by theory and previous research. Key words: Older adults, Depression, Occupational Therapy, Activity, Participation
dc.publisherNTNU
dc.titleAktivitet og deltakelse hos eldre med depresjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel