Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorBekkevold, Camilla
dc.contributor.authorFossum, A Karoline
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:21Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658718
dc.description.abstractInnledning: Antall personer med demens er økende, og samfunnet må derfor forberede seg på dette, slik at personer med demens blir møtt med tjenester av god kvalitet. Bakgrunn for oppgaven er å belyse hvordan ergoterapeuter kan bruke sin kompetanse til å gi gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å innhente ergoterapeuters erfaringer om hvordan ergoterapeuter i demensteam arbeider med hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Forskningsspørsmål: Hvordan jobber ergoterapeuter i demensteam med personer med demens og deres pårørende? Metode: Det har blitt benyttet kvalitativt forskningsintervju som metode for studien, der semistrukturerte intervju og litteratursøk er brukt for å samle inn relevante data. Kvale og Brinkmann`s syv stadier i en intervjuundersøkelse blir benyttet som fremgangsmåte i metodedelen av oppgaven. Resultat: Ergoterapeutens arbeidsområde med personer med demens og deres pårørende er et vidt område med flere arbeidsoppgaver. Hovedfunnene fra resultatene ble inndelt i fire hovedkategorier; kartlegging og iverksetting av tiltak, samarbeid på ulike nivåer, samarbeid med pårørende og manglende tid og ressurser. Konklusjon: Det er tydelig at ergoterapeuter har en viktig rolle i arbeidet med personer med demens og deres pårørende. Antall personer med demens er økende, og det er derfor viktig at helse- og omsorgstjenestene arbeider for et mer demensvennlig samfunn slik at disse blir møtt best mulig. For å dekke kunnskapshull på dette feltet er det behov for mer forskning.
dc.description.abstractBackground: The numbers of people with dementia are increasing, and the community must therefore prepare for this increase, so that people with dementia are met with good quality services. The purpose of this assignment is to illustrate how occupational therapist’s can use their expertise to provide good services to people with dementia and their relatives. Purpose: The purpose of this assignment is to gather the experiences from occupational therapist’s on how they in dementiateams work with people with dementia living at home and their relatives. Research question: How do occupational therapists in dementiateams work with people with dementia living at home and their relatives? Method: A quality researchinterview has been used as the method for this study. Semi-structured interviews and literature searches have been used to collect relevant data. Kvale and Brinmann’s seven stages in an interviewstudy are used as a approach in the methodpart of this assignment. Result: The occupational therapist’s workarea with people with dementia and their relatives is a wide area with several important work tasks. The main findings from the results were divided into four main categories; mapping and implementation of measures, collaboration at various levels, collaboration with relatives and lack of time and resources. Conclusion: It’s clear that occupational therapist’s play an important role in working with people with dementia and their relatives. People with dementia are increasing, and it is important that the health- and care services work for a more dementia-friendly society so that they are met in the best way possible. More research is needed to cover knowledgegaps in this field.
dc.publisherNTNU
dc.titleErgoterapeuten - en sentral rolle i arbeidet med personer med demens og deres pårørende?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record