Show simple item record

dc.contributor.advisorMarte Ørud Lindstad
dc.contributor.authorFatima Nora Ali
dc.contributor.authorTadalla Weriku Birmadji
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:18Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658716
dc.description.abstractBakgrunn: Menneskemigrasjon er et stort fenomen i den globale verden og kan defineres som bevegelse fra et sted til et annet. Deltakelse i meningsfulle aktiviteter er blant menneskes grunnleggende behov, men kan forstyrres av tvungen migrasjon. I denne studien ble det undersøkt asylsøkeres muligheter for deltakelse i meningsfulle aktiviteter, mens de er på mottak. Forskningsspørsmål: “Hvilke faktorer påvirker asylsøkeres deltakelse i meningsfulle aktiviteter i norske asylmottak?” Metode: Oppgaven har hatt kvalitative studiemetode og semi-strukturert intervju er benyttet i oppgaven for å samle inn data. Tre informanter (personale) fra ulike norske mottak ble intervjuet, data ble transkribert og analysert. Intervjuene ble analysert ved bruk av “meningsanalyse” metode. Resultat: I studien oppsto tre tema som representerer hovedfaktorer som påvirker asylsøkeres aktivitetsdeltakelse i norske asylmottak: personlige forhold, aktivitetsrelatert faktorer og omgivelsesfaktorer. Asylsøkeres bakgrunn, alder, helse og forventninger var blant de faktorene som påvirker aktivitetsdeltakelse på asylmottak. Aktivitetsrelaterte faktorer innebærer tilgjengelighet av aktivitet, aktivitetstype og aktivitetsmengde. Omgivelse faktorer, for eksempel mottakets beliggenhet, ressurs og personalet, lover og regler som regulerer migrasjon, kultur og språk, samt lokalsamfunnets vilje og fremmedfrykt var blant faktorene som påvirket asylsøkeres deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Konklusjon: Funnen på oppgaven viser at asylsøkeres deltakelse i meningsfulle aktiviteter blir påvirkes av personlige faktorer, aktivitetsrelaterte faktorer og omgivelsesfaktorer. Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse og kan bidra i å fremme asylsøkeres deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Nøkkelord: asylsøkere, deltakelse, meningsfulle aktiviteter og asylmottak
dc.description.abstractBackground: The migration of people is a grand phenomenon in the global world and can be defined as movement from one location to another. Engaging in meaningful activities are among human beings’ fundamental needs, but these needs can be disrupted because of forced migration. This study investigates asylum-seekers opportunities to engage in meaningful activities during their stay in Norwegian asylum centers. Research question: “which factors affect asylum-seekers engagement in meaningful activities in Norwegian asylum centers?” Method: The study is a qualitative study and semi-structured interviews are used to gather data. Three informants (personnel) from different types of Norwegian asylum centers were interviewed, the data was then transcribed and analyzed. The interviews were analyzed with ‘focus on meaning’ as a method. Results: Three main categories that represent the main factors affecting asylum-seekers engagement in activities, emerged in this study: personal factors, activity related factors and environmental factors. Asylum-seekers background, age, health and expectations were amongst the personal factors that affected their engagement in the asylum center. Activity related factors involves availability of the activities, type of activities and the amount of activities. Environmental factors such as, the asylum centers location, resources, personnel, laws regulating migration, culture, language, the communities will, and prejudice are amongst the factors affecting asylum-seekers engagement in meaningful activities. Conclusion: The findings in this study suggest that asylum-seekers engagement in meaningful activities are affected by personal factors, activity related factors and environmental factors. Occupational therapists are experts on activity and engagement and could work towards promoting asylum-seekers engagement in meaningful activities. Keywords: Asylums, asylum centers, meaningful activities and engagement
dc.publisherNTNU
dc.titleTittel: Faktorer som påvirker asylsøkeres deltakelse i meningsfulle aktiviteter i norske asylmottak: Undertittel: Et semistrukturert intervju av personalet på asylmottak
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record